SFS 1998:1620 Lag om beskattning av valutakursreserv

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1998:1620 Lag om beskattning av valutakursreserv
981620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beskattning av valutakursreserv;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Ett företag som vid utgången av det beskattningsår som avslutas när-

mast före den 31 december 1999 har valutakursreserv får återföra denna till
beskattning i den omfattning som anges i denna lag. Detsamma gäller av-
sättning till valutakursreserv som har gjorts i bokslut per den 31 december
1999 eller under år 2000 under förutsättning att det räkenskapsår som ligger
till grund för bokslutet har påbörjats före den 1 januari 1999.

Valutakursreserv anses föreligga om tillgångarna vid inkomsttaxeringen

har tagits upp till ett lägre värde än som skulle ha följt vid en tillämpning av
punkt 4 av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) i dess
lydelse den 1 januari 1999.

Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller att den kvarvarande

valutakursreserven finns avsatt i räkenskaperna.

Med företag avses i denna lag fysiska och juridiska personer.

2 §

Avdrag för avsättning till valutakursreserv återförs till beskattning

vid 2000 års taxering med minst en femtedel,
vid 2000�2001 års taxeringar med minst två femtedelar,
vid 2000�2002 års taxeringar med minst tre femtedelar,
vid 2000�2003 års taxeringar med minst fyra femtedelar, och
vid 2000�2004 års taxeringar eller, om taxering inte sker år 2004, vid

2000�2005 års taxeringar, med hela beloppet.

3 §

Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har

påbörjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del återföras till beskattning
vid denna taxering. Vid följande års taxeringar återförs avdraget i den ord-
ning som anges i 2 §.

Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år 2001 har på-

börjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del återföras till beskattning
vid denna taxering. Vid följande års taxeringar återförs avdraget i den ord-
ning som anges i 2 §.

4 §

�verstiger det sammanlagda belopp som skall återföras till beskattning

inte 10 000 kronor återförs hela beloppet vid 2000 års taxering. Om det rä-

1

Prop. 1998/99:28, bet. 1998/99:SkU8, rskr. 1998/99:70.

SFS 1998:1620

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1620

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

kenskapsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har påbörjats före
den 1 januari 1999 eller om taxering inte sker år 2000 skall beloppet i stället
återföras vid närmast följande taxering.

5 §

Som intäkt tas upp 74 procent av den kvarvarande valutakursreserven

multiplicerad med statslåneräntan vid beskattningsårets utgång.

6 §

Kvarvarande valutakursreserv återförs omedelbart till beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att

bedriva verksamhet i den förvärvskälla som valutakursreserven hänför sig
till,

2. delägare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,
3. företaget har upplösts genom fusion och 8 § inte är tillämplig,
4. beslut har fattats om att företag som innehar valutakursreserv skall

träda i likvidation,

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs,

eller

6. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller sådan

inkomst skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande
av dubbelbeskattning.

7 §

�verför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av denna

till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbolag till
ett aktiebolag får kvarvarande valutakursreserv övertas av och återföras hos
aktiebolaget under förutsättning

1. att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 a av

anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det inte är fråga

om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande överförd valutakurs-
reserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av an-

skaffningsvärdet för aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsvärdet
för aktierna minskas med ett belopp motsvarande överförd valutakursreserv
minskad med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för skatt som
belöper på valutakursreserven.

8 §

Vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen

(1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlå-
telser skall � om villkoren i 9 och 10 §§ den lagen är uppfyllda � valuta-
kursreserv övertas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid

2000 års taxering.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.