SFS 1999:1303 Lag om ändring i lagen (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv

991303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1620) om beskattning av
valutakursreserv;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 7 §§ lagen (1998:1620) om

beskattning av valutakursreserv skall ha följande lydelse.

1 §

Ett företag som vid utgången av det beskattningsår som avslutas när-

mast före den 31 december 1999 har valutakursreserv får återföra denna till
beskattning i den omfattning som anges i denna lag. Detsamma gäller avsätt-
ning till valutakursreserv som har gjorts i bokslut per den 31 december 1999
eller under år 2000 under förutsättning att det räkenskapsår som ligger till
grund för bokslutet har påbörjats före den 1 januari 1999.

Valutakursreserv anses föreligga om tillgångarna vid inkomsttaxeringen

har tagits upp till ett lägre värde än som skulle ha följt vid en tillämpning av
punkt 4 av anvisningarna till 24 § den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370).

Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller att den kvarvarande

valutakursreserven finns avsatt i räkenskaperna.

Med företag avses i denna lag fysiska och juridiska personer.

7 §

Överför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av denna

till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbolag till
ett aktiebolag får kvarvarande valutakursreserv övertas av och återföras hos
aktiebolaget under förutsättning

1. att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt 22 kap. in-

komstskattelagen (1999:1229), och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det inte är fråga

om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande överförd valutakurs-
reserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av om-

kostnadsbeloppet för aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsutgiften
för aktierna minskas med ett belopp motsvarande överförd valutakursreserv
minskad med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för skatt som
belöper sig på valutakursreserven.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

SFS 1999:1303

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1303

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.