SFS 1998:1673 Lag med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1673) med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen / SFS 1998:1673 Lag med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen
981673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med anledning av en ny regionindelning för
skatteförvaltningen;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning

beträffande skattemyndigheterna i länen eller skattemyndigheten i ett visst
län skall efter utgången av år 1998 i stället gälla Skattemyndigheten i Stock-
holm, Skattemyndigheten i Linköping, Skattemyndigheten i Växjö, Skat-
temyndigheten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg, Skattemyndigheten
i �rebro, Skattemyndigheten i Västerås, Skattemyndigheten i Gävle, Skatte-
myndigheten i �stersund och Skattemyndigheten i Luleå respektive den av
dessa myndigheter i vars verksamhetsområde länet ingår.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:1, utg. omr. 3, bet. 1998/99:SkU1, rskr. 1998/99:64.

SFS 1998:1673

Utkom från trycket
den 22 december 1998

2*

SFS 1998:1673�1699

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.