SFS 2020:855 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor / SFS 2020:855 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS2020-855.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i

skattefrågor

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 §2 Skatterättsnämnden är beslutsför när ordföranden vid sammanträdet
samt fem andra ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutsför med
färre ledamöter, om tre av dem, bland dem ordföranden, är ense om
utgången i ärendet. Fler än ordföranden samt sex andra ledamöter får inte
delta i nämndens beslut.

3 a § Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ord-
föranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut
än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26.
2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2020:855

Publicerad
den

28 oktober 2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.