SFS 2011:1254 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor / SFS 2011:1254 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
111254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked
i skattefrågor;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 9, 10, 20 och 22 §§ lagen

(1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller förhandsbesked om

1. skatt eller avgift som avses i
a) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för dem som

avses i 2 § första stycket 1�4 och 6�8 i den lagen,

c) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
d) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
e) inkomstskattelagen (1999:1229), och
f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och
4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en en-

skild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket.

9 §

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket

1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då deklara-
tion senast ska lämnas till ledning för det beslut om slutlig skatt eller den
taxering som frågan avser.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller

3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden innan den första redovisningspe-
riod som berörs av den fråga som ansökan avser har börjat. Om skatteredo-
visningen inte avser redovisningsperioder ska ansökan ha kommit in senast
den dag då deklaration senast ska lämnas.

10 §

3

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en

fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterätts-
nämnden före utgången av det andra året efter det år beskattningsåret löpte
ut eller före utgången av året efter taxeringsåret.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse 2003:666.

3 Senaste lydelse 2003:666.

SFS 2011:1254

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1254

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga

som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämn-
den före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket
redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser re-
dovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat.

20 §

4

I ärenden och mål om sådana förhandsbesked som det allmänna om-

budet hos Skatteverket har ansökt om gäller bestämmelserna om ersättning
för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och
71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

22 §

5

Ett förhandsbesked och Skatterättsnämndens beslut om ersättning för

kostnader för ombud, biträde eller utredning får överklagas hos Högsta för-
valtningsdomstolen.

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre

veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet eller, om
överklagandet gäller ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträ-
de eller utredning, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet.

Om en enskild ansöker om förhandsbesked, får Skatteverket överklaga

förhandsbeskedet oavsett utgången i Skatterättsnämnden och även om någon
ändring inte yrkas. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt
om förhandsbesked, har ombudet samma rätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. De nya bestämmelserna i 9 § första stycket och 10 § första stycket till-

lämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Bestämmel-
serna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången
av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas un-
der 2012.

3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde

eller utredning i 20 och 22 §§ tillämpas på kostnader i ärenden och mål som
inleds efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:666.

5 Senaste lydelse 2010:1452.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.