SFS 2011:1283 Lag om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor / SFS 2011:1283 Lag om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
111283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen
(1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1998:189) om förhands-

besked i skattefrågor i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1254) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller förhandsbesked om

1. skatt eller avgift som avses i
a) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för dem som

avses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 i den lagen,

c) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
d) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
e) inkomstskattelagen (1999:1229), och
f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och
4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en en-

skild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1283

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.