SFS 1998:258 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

SFS 1998_258 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:258
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

527

1

Prop. 1997/98:135, bet. 1997/98:SkU23, rskr. 1997/98:195.

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Makedonien;

utfärdad den 7 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet som Sverige och Makedonien undertecknade den

17 februari 1998 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på

svenska, makedoniska och engelska. Den svenska och engelska texten fram-
går av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför in-
skränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i avtalet beskattas endast i Makedonien, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

background image

528

SFS 1998:258

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på

beskattningsår som börjar den 1 januari närmast efter dagen då lagen träder i
kraft eller senare.

2. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållan-

det mellan Sverige och Makedonien, nämligen

- förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Jugoslavien,

- förordningen (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugo-

slavien, m.m.

De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas
a) på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det år då lagen

träder i kraft, samt

b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen

året efter det år då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS ÖSTROS
(Finansdepartementet)

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH REPUBLIKEN
MAKEDONIEN FÖR UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING
BETRÄFFANDE SKATTER PÅ
INKOMST OCH FÖRMÖGENHET

Konungariket Sverige och Republiken Ma-

kedonien, som önskar ingå ett avtal för undvi-
kande av dubbelbeskattning beträffande skat-
ter på inkomst och förmögenhet, har kommit
överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtals slutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst och på förmögenhet som påförs för var

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND THE
REPUBLIC OF MACEDONIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND ON CAPITAL

The Kingdom of Sweden and the Republic

of Macedonia, desiring to conclude an Agree-
ment for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income and on capital, have
agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Agreement shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

(1) This Agreement shall apply to taxes on

income and on capital imposed on behalf of

background image

SFS 1998:258

each Contracting State or of its local authori-
ties, irrespective of the manner in which they
are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on in-

come and on capital all taxes imposed on total
income, on total capital, or on elements of in-
come or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable
property, as well as taxes on capital apprecia-
tion.

(3) The taxes to which the Agreement shall

apply are:

(a) in the case of Macedonia:
(i) the income tax;
(ii) the profit tax;
(iii) the property tax;
(hereinafter referred to as "Macedonian

Tax");

(b) in the case of Sweden:
(i) the national income tax (den statliga in-

komstskatten), including the withhold-
ing tax on dividends (kupongskatten);

(ii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iii) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta artister m.fl.);

(iv) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten);

(v) the tax on means intended for expan-

sion purposes (expansionsmedelsskat-

ten);

(vi) the tax on real estate (fastighetsskatten);

(vii)the national capital tax (den statliga för-

mögenhetsskatten);

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

(4) The Agreement shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place of, the

529

och en av de avtalsslutande staternas eller dess
lokala myndigheters räkning, oberoende av
det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögen-

het förstås alla skatter som utgår på inkomst
eller förmögenhet i dess helhet eller på delar
av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös
eller fast egendom, samt skatter på värde-
stegring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

är:

a) i Makedonien:

1) inkomstskatten,

2) vinstskatten,
3) egendomsskatten,
(i det följande benämnd "makedonisk

skatt"),

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, kupong-

skatten däri inbegripen,

2) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., j

4) den kommunala inkomstskatten,

5) expansionsmedelsskatten,

6) fastighetsskatten, och

7) den statliga förmögenhetsskatten,

(i det följande benämnd "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt

background image

SFS 1998:258

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som gjorts i respektive skat-
telagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) ”Makedonien” åsyftar Republiken

Makedoniens territorium och omfattar, när ut-
trycket används i geografisk betydelse, dess
landområden och vatten och bottnar i dess in-

sjöar över vilka Makedonien har jurisdiktion

eller suveräna rättigheter att utforska, exploa-
tera och förvalta naturresurser, i enlighet med
intern jurisdiktion och folkrättens regler;

2) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller

jurisdiktion;

b) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra

avtalsslutande staten” åsyftar Makedonien el-
ler Sverige, beroende på sammanhanget;

c) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning;

d) bolag” åsyftar juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person;

e) ”registrerat kontor” åsyftar det legala hu-

vudkontoret för ett bolag som registrerats en-
ligt intern lagstiftning i en avtalsslutande stat;

f) ”medborgare” åsyftar:

1) i Makedonien, fysisk person som en-

ligt makedonisk lagstiftning om med-
borgarskap har medborgarskap i Ma-
kedonien,

530

taxes referred to in paragraph (3). The compe-
tent authorities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial changes
which have been made in their respective taxa-
tion laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Agreement, un-

less the context otherwise requires:

(a) (i) the term ”Macedonia” means the ter-

ritory of the Republic of Macedonia, and used
in geographical sense means its land, inland
lake water and bottom over which it has juris-
diction or sovereign rights for the purpose of
exploring, exploiting, conserving and manag-
ing natural resources, pursuant to internal ju-
risdiction and international law;

(ii) the term ”Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or

jurisdiction;

(b) the terms ”a Contracting State” and

”the other Contracting State” mean Macedo-

nia or Sweden, as the context requires;

(c) the term ”person” includes an individ-

ual, a company and any other body of persons;

(d) the term ”company” means any body

corporate or any entity which is treated as a
body corporate for tax purposes;

(e) the term ”registered office” means the

legal head office of a company registered un-
der the domestic laws of each Contracting
State;

(f) the term ”national” means:

(i) in relation to Macedonia any indi-

vidual possessing Macedonian
Nationality in accordance with the
Macedonian Nationality Code;

background image

SFS 1998:258

(ii) in relation to Sweden any individual

possessing the nationality of Sweden;

(iii) any legal person, partnership and as-

sociation deriving its status as such
from the laws in force in either of the

Contracting States;

(g) the terms ”enterprise of a Contracting

State” and ”enterprise of the other Contract-
ing State” mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of
the other Contracting State;

(h) the term ”competent authority” means:

(i) in Macedonia, the Minister of Fin-

ance or his authorized representative;
and

(ii) in Sweden, the Minister of Finance,

his authorized representative or the
authority which is designated as a
competent authority for the purposes
of this Agreement;

(i) the term ”international traffic” means

any transport by a ship or an aircraft operated

by an enterprise which has its place of effec-
tive management in a Contracting State, ex-
cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contracting
State.

(2) As regards the application of this Agree-

ment by a Contracting State, any term not de-
fined shall, unless the context otherwise re-
quires, have the meaning which it has under
the laws of that State concerning the taxes to
which the Agreement applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Agreement, the

term ”resident of a Contracting State” means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-
cile, residence, place of management, legal
head office (registered office) or any other cri-

531

2) i Sverige, fysisk person som har med-

borgarskap i Sverige,

3) juridisk person eller annan samman-

slutning som bildats enligt lagstift-
ningen i en avtalsslutande stat;

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och

”företag i den andra avtalsslutande staten”
åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat respektive fö-
retag som bedrivs av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten;

h) ”behörig myndighet” åsyftar:

1) i Makedonien: finansministern eller

dennes befullmäktigade ombud, och

2) i Sverige: finansministern, dennes be-

fullmäktigade ombud eller den myn-
dighet åt vilken uppdras att vara behö-
rig myndighet vid tillämpningen av
detta avtal;

i) ”internationell trafik” åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag som har sin verkliga ledning i en avtals-
slutande stat utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i den andra

avtalsslutande staten.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta-
let ha den betydelse som uttrycket har enligt

den statens lagstiftning i fråga om sådana skat-
ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning, le-
galt huvudkontor (registrerat kontor) eller an-

background image

tenon of a similar nature. However, in the case
of a partnership or estate the term applies only
to the extent that the income derived by such
partnership or estate is subject to tax in that
State as the income of a resident, either in its
hands or in the hands of its partners.

The term ”resident of a Contracting State”

does not include any person who is liable to
tax in that State in respect only of income
from sources in that State or capital situated
therein.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resi-
dent of the State in which he has an habitual
abode;

(c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident of the State of which he is a natio-
nal;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question
by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then it

shall be deemed to be a resident of the State in

which its place of effective management is sit-
uated.

SFS 1998:258

nan liknande omständighet. Uttrycket inbegri-
per handelsbolag och dödsbon endast till den
del dess inkomst är skattepliktig i denna stat
på samma sätt som inkomst som förvärvas av
person med hemvist där, antingen hos handels-
bolaget eller dödsboet eller hos dess delägare.

Uttrycket ”person med hemvist i en avtals-

slutande stat” inbegriper emellertid inte per-
son som är skattskyldig i denna stat endast för

inkomst från källa i denna stat eller för förmö-
genhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-
tande staterna, bestäms hans hemvist på föl-

jande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans
förfogande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist i den stat
med vilken hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum för levnads-
intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken avtals-

slutande stat han har centrum för sina levnads-

intressen eller om han inte i någondera staten
har en bostad som stadigvarande står till hans
förfogande, anses han ha hemvist i den stat där
han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist i den stat
där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
skall de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna avgöra frågan genom ömse-
sidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

532

background image

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett före-

tags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, mon-

terings- eller installationsverksamhet eller
verksamhet som består av övervakning i an-
slutning därtill utgör fast driftställe endast om
verksamheten pågår under en tidsperiod som
överstiger tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ”fast drift-
ställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av fö-
retaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företa-
get,

SFS 1998:258

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Agreement, the

term ”permanent establishment” means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

(2) The term ”permanent establishment”

includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re-
sources.

(3) A building site or a construction, assem-

bly or installation project or supervisory activ-
ities in connection therewith constitutes a per-
manent establishment only if such site, project
or activities continue for a period of more than
twelve months.

(4) Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term ”permanent
establishment” shall be deemed not to in-
clude:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting in-
formation, for the enterprise;

533

background image

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs (a) to (e),
provided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of para-

graphs (1) and (2), where a person - other than
an agent of an independent status to whom
paragraph (6) applies - is acting in a Contrac-
ting State on behalf of an enterprise of the
other Contracting State, that enterprise shall
be deemed to have a permanent establishment
in the first-mentioned Contracting State in re-
spect of any activities which that person un-
dertakes for the enterprise, if such a person has
and habitually exercises in that State an autho-
rity to conclude contracts in the name of the
enterprise, unless the activities of such person
are limited to those mentioned in paragraph

(4) which, if exercised through a fixed place of

business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

(6) An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent estab-
lishment in the other Contracting State merely

because it carries on business in that other

State through a broker, general commission
agent or any other agent of an independent sta-

tus, provided that such persons are acting in
the ordinary course of their business.

(7) The fact that a company which is a res-

ident of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a

SFS 1998:258

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kombi-
nera verksamheter som anges i punkterna a)-
e), under förutsättning att hela verksamheten
som bedrivs från den stadigvarande platsen för
affärsverksamhet på grund av denna kombina-
tion är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person, som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 6 tillämpas,
är verksam för ett företag samt i en avtalsslu-
tande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, an-

ses detta företag - utan hinder av bestämmel-
serna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i
denna stat i fråga om varje verksamhet som
denna person bedriver för företaget. Detta gäl-
ler dock inte, om den verksamhet som denna
person bedriver är begränsad till sådan som
anges i punkt 4 och som om den bedrevs från
en stadigvarande plats för affärsverksamhet
inte skulle göra denna stadigvarande plats för
affärsverksamhet till fast driftställe enligt be-
stämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget bedri-
ver affärsverksamhet i denna stat genom
förmedling av mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver sin sed-
vanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat

534

background image

(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera

bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtals slutande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-
hör till fast egendom, levande och döda inven-
tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-
tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

535

SFS 1998:258

permanent establishment or otherwise) shall
not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may be

taxed in that other State.

(2) The term ”immovable property” shall

have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property
in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct of immov-
able property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working of,
or the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable
property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable
property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3)

shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise and to income
from immovable property used for the per-
formance of independent personal services.

background image

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con-

tracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business
in the other Contracting State through a per-
manent establishment situated therein. If the
enterprise carries on business as aforesaid, the
profits of the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting State

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment situ-
ated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establish-

ment the profits which it might be expected to
make if it were a distinct and separate enter-
prise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and deal-
ing wholly independently with the enterprise
of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be

allowed as deductions expenses which are in-
curred for the purposes of the business of the

permanent establishment, including executive
and general administrative expenses so in-
curred, whether in the State in which the
permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a per-

manent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

SFS 1998:258

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtals slutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del därav som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder an-
nat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat af-
färer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från år,

såvida inte goda och tillräckliga skäl föranle-
der annat.

536

background image

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i den avtalsslutande stat där fö-
retaget har sin verkliga ledning. I fall då denna
stat på grund av sin lagstiftning inte kan be-
skatta inkomsten i sin helhet, skall inkomsten
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har hemvist.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be-

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts-
konsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten
som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1.1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtals slutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

SFS 1998:258

(6) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Art-
icles of this Agreement, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits from the operation of ships or

aircraft in international traffic shall be taxable
only in the Contracting State in which the
place of effective management of the enter-
prise is situated. If that State according to its
legislation cannot tax the whole of the profits,
the profits shall be taxable only in the Con-
tracting State of which the enterprise is a resi-
dent.

(2) With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph (1)
shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international oper-
ating agency.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-

tal of an enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contracting State,

537

background image

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the pro-
fits so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-mentioned
State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have
been made between independent enterprises,
then that other State shall make an appropriate
adjustment to the amount of the tax charged
therein on those profits where that other State
considers the adjustment justified. In deter-
mining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Agreement
and the competent authorities of the Con-
tracting States shall if necessary consult each
other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para-

graph (1), such dividends may also be taxed in
the Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident and accord-
ing to the laws of that State, but if the recipient
is the beneficial owner of the dividends the tax

SFS 1998:258

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-

roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överens-
stämmelse därmed.

2.1 fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar - och i
överensstämmelse därmed beskattar - in-
komst, för vilken ett företag i den andra avtals-
slutande staten beskattats i denna andra stat,
samt den sålunda inräknade inkomsten är så-
dan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende före-
tag, skall denna andra stat, om den anser att
det är berättigat att inkomsten inräknats på an-
givet sätt, genomföra vederbörlig justering av
det skattebelopp som påförts för inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtals slutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Sådan utdelning får - utan hinder av be-

stämmelserna i punkt 1 - beskattas även i den
avtalsslutande stat där bolaget som betalar ut-
delningen har hemvist, enligt lagstiftningen i
denna stat, men om mottagaren har rätt till ut-
delningen får skatten inte överstiga 15 procent

538

background image

av utdelningens bruttobelopp. Om emellertid
den som har rätt till utdelningen är ett bolag
(med undantag för handelsbolag) som direkt
innehar minst 25 procent av det utbetalande

bolagets kapital skall utdelningen vara undan-
tagen från beskattning i den avtalsslutande stat
i vilken det bolag som betalar utdelningen har
hemvist.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte

bolagets beskattning för den vinst av vilken ut-
delningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier eller andra rät-
tigheter, som inte är fordringar, med rätt till
andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i

bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där

det utdelande bolaget har hemvist vid beskatt-
ningen behandlas på samma sätt som inkomst
av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande
anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband

med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,

SFS 1998:258

so charged shall not exceed 15 per cent of the
gross amount of the dividends. However, if the
beneficial owner is a company (other than a
partnership) which holds directly at least 25
per cent of the capital of the company paying
the dividends, the dividends shall be exempt
from tax in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Ar-

ticle means income from shares or other
rights, not being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other corporate
rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws
of the State of which the company making the
distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State of which the company paying
the dividends is a resident, through a per-
manent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and
the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends

paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other

State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or

539

background image

a fixed base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed profits to
a tax on the company's undistributed profits,

even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or in-
come arising in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial owner of
the interest the tax so charged shall not exceed

10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of para-

graph (2) interest, mentioned in paragraph (1),
shall be taxable only in the Contracting State
where the beneficial owner of the interest is a
resident if one of the following requirements is
fulfilled;

(a) the payer or the recipient of the interest

is the Contracting State itself, a statutory body
or a local authority thereof or the Central Bank
of a Contracting State;

(b) the interest is paid in respect of a loan

which has been approved by the Government
in the Contracting State where the payer of the
interest is a resident;

(c) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed by The Swedish Inter-
national Development Authority (SIDA),
Swedfund International AB or The Swedish
Export Credits Guarantee Board (Exportkre-
ditnamnden) or any other institution of a pub-
lic character with the objective to promote ex-
ports or development, if the credit is granted
or guaranteed on preferential conditions;

SFS 1998:258

och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke ut-
delade vinsten helt eller delvis utgörs av in-
komst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den

avtals slutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta-
garen har rätt till räntan får skatten inte över-
stiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

skall ränta som anges i punkt 1 beskattas en-
dast i den avtalsslutande stat där den som har

rätt till räntan har hemvist, under förutsättning
att ett av följande villkor är uppfyllda:

a) räntan betalas av eller till en avtalsslu-

tande stat, av eller till dess offentligrättsliga
personer eller lokala myndigheter eller cen-
tralbanken i en avtalsslutande stat;

b) räntan betalas på grund av lån som god-

känts av regeringen i den avtalsslutande stat
där den som betalar räntan har hemvist;

c) räntan betalas på grund av lån som bevil-

jas eller garanteras av Styrelsen för internatio-

nellt utvecklingssamarbete (SIDA), Swedfund
International AB eller Exportkreditnämnden
eller av annan institution av offentligrättslig
karaktär med syfte att främja export eller ut-
veckling under förutsättning att krediten be-
viljats eller garanterats på förmånliga villkor;

540

background image

d) räntan betalas på grund av lån som bevil-

jas av en bank.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna ar-

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som
utfärdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straffav-
gift på grund av sen betalning anses inte som
ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtals slutande staten,
från vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är den staten själv,
en lokal myndighet eller person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-
talar räntan, antingen han har hemvist i en av-
talsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande
stat har fast driftställe eller stadigvarande an-
ordning i samband med vilken den skuld upp-
kommit för vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen, anses räntan härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen finns.

SFS 1998:258

(d) the interest is paid in respect of a loan

granted by a bank.

(4) The term ”interest” as used in this Art-

icle means income from debt-claims of every
kind, whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the pur-

pose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2)

and (3) shall not apply if the beneficial owner
of the interest, being a resident of a Con-

tracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the interest arises,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base si-
tuated therein, and the debtclaim in respect of
which the interest is paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Art-
icle 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a local authority or a resident of that
State. Where, however, the person paying the
interest, whether he is a resident of a Contrac-
ting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in
connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and

such interest is borne by such permanent estab-
lishment or fixed base, then such interest shall

be deemed to arise in the State in which the per-
manent establishment or fixed base is situated.

541

background image

(7) Where by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest,

having regard to the debtclaim for which it is
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the lastmentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain tax-
able according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-

sions of this Agreement.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State shall be taxable only in that other State if
such resident is the beneficial owner of the
royalties.

(2) The term "royalties" as used in this Art-

icle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience.

(3) The provisions of paragraph (1) shall not

apply if the beneficial owner of the royalties,

being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the royal-

SFS 1998:258

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn tagen till den
fordran för vilken räntan betalas, överstiger
det belopp som skulle ha avtalats mellan utbe-
talaren och den som har rätt till räntan om så-
dana förbindelser inte förelegat, tillämpas be-
stämmelserna i denna artikel endast på sist-
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över-
skjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande
av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, be-

skattas endast i denna andra stat, om personen
i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och film eller band för radio- eller te-
levisionsutsändning, patent, varumärke, möns-

ter eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning
om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den rättighet eller egen-
dom i fråga om vilken royaltyn betalas äger

542

background image

verkligt samband med det fasta driftstället el-
ler den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 res-

pektive artikel 14.

4. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är staten själv, en lo-
kal myndighet eller person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-
talar royaltyn, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslu-
tande stat har fast driftställe eller stadig-
varande anordning i samband varmed skyldig-
heten att betala royaltyn uppkommit, och ro-
yaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn tagen till det
nyttjande, den rättighet eller den upplysning
för vilken royaltyn betalas, överstiger det be-
lopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av andelar i

ett bolag vars tillgångar huvudsakligen består

SFS 1998:258

ties are paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

(4) Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a local authority or a resident of that
State. Where, however, the person paying the
royalties, whether he is a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the liability to pay the
royalties was incurred, and such royalties are
borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be deemed
to arise in the State in which the permanent es-
tablishment or fixed base is situated.

(5) Where by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other

person, the amount of the royalties, having re-
gard to the use, right or information for which
they are paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer and
the beneficial owner in the absence of such re-
lationship, the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned amount. In

such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had
to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 and situ-
ated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

(2) Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of shares in a

543

background image

company the assets of which consist princi-
pally of immovable property referred to in
Article 6 and situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

(3) Gains from alienation of movable prop-

erty forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the other Con-
tracting State or of movable property pertain-
ing to a fixed base available to a resident of a
Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independ-
ent personal services, including such gains
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that
other State.

(4) Gains from the alienation of ships or air-

craft operated in international traffic or mov-
able property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in
the Contracting State in which the place of ef-
fective management of the enterprise is situ-
ated. If that State according to its legislation
cannot tax the whole of the gains, the gains

shall be taxable only in the Contracting State
of which the alienator is a resident.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this para-
graph shall apply only to such portion of the
gains as corresponds to the participation held
in that consortium by SAS Sverige AB, the

Swedish partner of SAS.

(5) Gains from the alienation of any prop-

erty other than that referred to in paragraphs
(1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a
resident.

(6) Notwithstanding the provisions of para-

graph (5), gains from the alienation of any

SFS 1998:258

av sådan fast egendom som avses i artikel 6
och som är belägen i den andra avtals slutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-

dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigva-
rande anordning för att utöva självständig yr-
kesverksamhet, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.
Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse
av sådant fast driftställe (för sig eller tillsam-
mans med hela företaget) eller av sådan sta-
digvarande anordning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av skepp el-

ler luftfartyg som används i internationell tra-
fik, eller lös egendom som är hänförlig till an-
vändningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning. I fall då
denna stat på grund av sin lagstiftning inte kan
beskatta vinsten i sin helhet, skall vinsten be-

skattas endast i den avtals slutande stat i vilken

överlåtaren har hemvist.

Beträffande vinst som förvärvas av luftfarts-

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) tillämpas bestämmelserna i denna
punkt endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel i konsortiet vilken inne-
has av SAS Sverige AB, den svenske deläga-
ren i SAS.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2,
3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst på grund av överlåtelse av egendom

som förvärvas av fysisk person som har haft

544

background image

hemvist i en avtalsslutande stat och som fått
hemvist i den andra avtalsslutande staten får -
utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 - be-
skattas i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
att utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat om
han inte i den andra avtals slutande staten har
stadigvarande anordning, som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-
heten. Om han har sådan stadigvarande anord-
ning, får inkomsten beskattas i denna andra
stat men endast så stor del av den som är hän-
förlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-

kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtals-
slutande staten. Om arbetet utförs i denna an-
dra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet
beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist

18 SFS1998

SFS 1998:258

property derived by an individual who has
been a resident of a Contracting State and who
has become a resident of the other Contracting

State, may be taxed in the first-mentioned
State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is

a resident of a Contracting State in respect of

professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly
available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities. If
he has such a fixed base, the income may be
taxed in the other State but only so much
thereof as is attributable to that fixed base.

(2) The term "professional services" includes

especially independent scientific, literary,
artistic, educational or teaching activities as
well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar

remuneration derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an employment

shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Con-

tracting State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is derived there-
from may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para-

graph (1), remuneration derived by a resident

545

background image

hemvist i en avtalsslutande stat och som fått
hemvist i den andra avtalsslutande staten får -
utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 - be-
skattas i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
att utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat om
han inte i den andra avtals slutande staten har
stadigvarande anordning, som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-
heten. Om han har sådan stadigvarande anord-
ning, får inkomsten beskattas i denna andra
stat men endast så stor del av den som är hän-
förlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-

kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtals-
slutande staten. Om arbetet utförs i denna an-
dra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet
beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist

18 SFS1998

SFS 1998:258

property derived by an individual who has
been a resident of a Contracting State and who
has become a resident of the other Contracting

State, may be taxed in the first-mentioned
State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is

a resident of a Contracting State in respect of

professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly
available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities. If
he has such a fixed base, the income may be
taxed in the other State but only so much
thereof as is attributable to that fixed base.

(2) The term "professional services" includes

especially independent scientific, literary,
artistic, educational or teaching activities as
well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar

remuneration derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an employment

shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Con-

tracting State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is derived there-
from may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para-

graph (1), remuneration derived by a resident

545

background image

of a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traffic
may be taxed in the Contracting State in which

the place of effective management of the en-
terprise is situated. Where a resident of Swe-
den derives remuneration in respect of an
employment exercised aboard an aircraft oper-

ated in international traffic by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), such remuneration shall be taxable
only in Sweden.

Article 16

Directors ’fees

Directors’ fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

SFS 1998:258

i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un-

der tidsperiod eller tidsperioder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgiva-
ren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg i interna-
tionell trafik beskattas i den avtalsslutande stat
där företaget har sin verkliga ledning. Om per-

son med hemvist i Sverige uppbär inkomst av
arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg
som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

546

background image

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet i den andra av-
talsslutande staten i egenskap av underhåll-
ningsartist, såsom teater- eller filmskåde-
spelare, radio- eller televisionsartist eller mu-
siker, eller i egenskap av sportutövare, be-
skattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som underhållningsartist eller sportut-
övare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller

underhållningsartisten eller sportutövaren

själv utan annan person, får denna inkomst,
utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7,

14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat

där underhållningsartisten eller sportutövaren

bedriver verksamheten.

3. Sådan inkomst skall emellertid undantas

från skatt i den avtalsslutande stat där verk-
samheten utövas om detta sker i enlighet med
ett speciellt program för kulturellt utbyte som
överenskommits mellan regeringarna i de två
avtalsslutande staterna.

Artikel 18

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan ersättning som har

samband med tidigare anställning, ersättning

enligt en avtalsslutande stats gällande social-
försäkringslagstiftning och livränta, som här-
rör från en avtals slutande stat och betalas till
person med hemvist i den andra avtals slutande

staten, får beskattas i den förstnämnda staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-

SFS 1998:258

Article 17

Artistes and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Art-

icles 14 and 15, income derived by a resident
of a Contracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio or television
artiste, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not

to the entertainer or sportsman himself but to

another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or sportsman
are exercised.

(3) Such income shall, however, be exempt

from tax in the Contracting State in which
these activities are exercised, if such activities
are exercised pursuant to a special program for
cultural exchange agreed upon between the
Governments of the two Contracting States.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

(1) Pensions and other remuneration in con-

nection with past employment, social security
payments under the law in force in a Contract-
ing State and annuities, arising in a Contract-
ing State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in the first-
mentioned Contracting State.

(2) The term "annuity" means a stated sum

payable periodically at stated times during life

or during a specified or ascertainable period of

547

background image

time under an obligation to make the payments
in return for adequate and full consideration in
money or money's worth.

Article 19

Government service

(l)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a local authority
thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or local authority shall
be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that other State
and the individual is a resident of that State
who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of ren-
dering the services.

(2) The provisions of Articles 15 and 16

shall apply to remuneration in respect of ser-
vices rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State or a local
authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the firstmentioned State solely for the purpose

of his education or training receives for the

purpose of his maintenance, education or
training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources
outside that State.

SFS 1998:258

der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i pengar eller

pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension),

som betalas av en avtalsslutande stat eller en
av dess lokala myndigheter till fysisk person

på grund av arbete som utförts i denna stats el-
ler dess lokala myndigheters tjänst, beskattas
endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid en-

dast i den andra avtalsslutande staten om arbe-
tet utförs i denna andra stat och personen i
fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu-

tande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16

tillämpas på ersättning som betalas på grund
av arbete som utförts i samband med rörelse
som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess
lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande och affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i den först-
nämnda staten uteslutande för sin undervis-
ning eller praktik, beskattas inte i denna stat
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik, under förutsätt-
ning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

548

background image

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtals slutande stat och bedriver rörelse i den

andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken inkomsten be-
talas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6, vilken person
med hemvist i en avtalsslutande stat innehar
och vilken är belägen i den andra avtals slu-
tande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,

som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom hänförlig till stadigvarande
anordning för att utöva självständig yrkesverk-
samhet, som fysisk person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

SFS 1998:258

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Agreement
shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not

apply to income, other than income from

immovable property as defined in paragraph

(2) of Article 6, if the recipient of such in-
come, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situ-
ated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed

base situated therein, and the right or property
in respect of which the income is paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-

sions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

Article 22

Capital

(1) Capital represented by immovable prop-

erty referred to in Article 6, owned by a resi-
dent of a Contracting State and situated in the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

(2) Capital represented by movable property

forming part of the business property of a per-
manent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting
State or by movable property pertaining to a
fixed base, available to an individual who is a
resident of a Contracting State, in the other
Contracting State for the purpose of per-
forming independent personal services, may
be taxed in that other State.

549

background image

(3) Capital represented by ships and aircraft

operated in international traffic and by mov-
able property pertaining to the operation of
such ships and aircraft, shall be taxable only in
the Contracting State in which the place of ef-
fective management of the enterprise is situ-
ated.

With respect to capital owned by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) this provision shall apply only
to such part of the capital as corresponds to the
participation held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

Article 23

Elimination of double taxation

(1) Double taxation for the residents of

Macedonia shall be eliminated as follows:

Where a resident of Macedonia derives in-

come or owns capital which in accordance
with the provisions of this Agreement may be
taxed in Sweden, Macedonia shall allow:

(a) as deduction of the income tax of that

resident an amount equal to the income tax
paid in Sweden;

(b) as deduction of the capital tax of the

resident, an amount equal to the capital tax
paid in Sweden.

Such deductions shall not, however, exceed

that part of the income tax computed before
the deduction is given, which is appropriate to
the income or the capital which may be taxed
in Sweden.

(c) Where in accordance with any provision

of the Agreement income derived or capital
owned by a resident of Macedonia is exempt
from tax in Macedonia, Macedonia may
nevertheless, in calculating the amount of tax
on the remaining income or capital of such re-
sident, take into account the exempted income
or capital.

SFS 1998:258

3. Förmögenhet bestående av skepp och

luftfartyg som används i internationell trafik
och av lös egendom som är hänförlig till an-
vändningen av sådana skepp och luftfartyg be-
skattas endast i den avtalsslutande stat där fö-
retaget har sin verkliga ledning.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas

beträffande förmögenhet som innehas av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) endast i fråga om den del av förmögen-
heten som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av SAS Sverige AB, den svenske
delägaren i SAS.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. För personer med hemvist i Makedonien

skall dubbelbeskattning undvikas på följande
sätt:

Om person med hemvist i Makedonien för-

värvar inkomst eller innehar förmögenhet som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskat-
tas i Sverige, skall Makedonien:

a) från skatten på denna persons inkomst

avräkna ett belopp motsvarande den inkomst-
skatt som betalats i Sverige;

b) från skatten på denna persons förmögen-

het avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som betalats i Sverige.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i

någotdera fallet överstiga den del av inkomst-
skatten eller förmögenhetsskatten, beräknad
utan sådan avräkning, som belöper på den in-
komst eller den förmögenhet som får beskattas
i Sverige.

c) Om inkomst, som person med hemvist i

Makedonien förvärvar, eller förmögenhet, som
sådan person innehar, enligt bestämmelse i av-
talet är undantagen från skatt i Makedonien,
får Makedonien likväl vid bestämmandet av
beloppet av skatten på denna persons åter-
stående inkomst eller förmögenhet beakta den

550

background image

inkomst eller förmögenhet som undantagits
från skatt.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt makedonisk lagstift-
ning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Makedonien, skall
Sverige - med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) - från den
svenska skatten på inkomsten avräkna ett be-
lopp motsvarande den makedoniska skatt som
erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst, som enligt bestämmelserna i
detta avtal beskattas endast i Makedonien, får
Sverige vid fastställandet av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den inkomst
som skall beskattas endast i Makedonien.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan

är utdelning från bolag med hemvist i Make-
donien till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt bestäm-
melserna i svensk lag om skattebefrielse för
utdelning som erhålls av svenska bolag från
dotterbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a) skall en skatt på

5 procent på bruttobeloppet anses ha erlagts i
Makedonien på royalty som erhållits såsom er-
sättning för nyttjandet av patent, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller för upplysning om er-
farenhetsrön av industriell, kommersiell eller
vetenskaplig natur, om nyttjandet skett i in-
dustriell verksamhet eller tillverk-
ningsverksamhet, jordbruk (däri inbegripet
boskapsuppfödning), skogsbruk, fiske eller tu-
rism (däri inbegripet restaurang- och hotell-

SFS 1998:258

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Macedonia and
in accordance with the provisions of this
Agreement may be taxed in Macedonia, Swe-
den shall allow - subject to the provisions of
the laws of Sweden concerning credit for fo-
reign tax (as it may be amended from time to
time without changing the general principle
hereof) - as a deduction from the tax on such
income, an amount equal to the Macedonian
tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Agreement, shall be taxable only
in Macedonia, Sweden may, when determi-
ning the graduated rate of Swedish tax, take
into account the income which shall be taxable
only in Macedonia.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Mace-
donia to a company which is a resident of

Sweden shall be exempt from Swedish tax
according to the provisions of Swedish law
governing the exemption of tax on dividends

paid to Swedish companies by subsidiaries

abroad.

(d) For the purpose of sub-paragraph (a) of

this paragraph the Macedonian tax paid in re-

spect of royalties received as a consideration
for the use of any patent, design or model,

plan, secret formula or process, or for
information concerning industrial, commercial
or scientific experience shall, where it has
been used in an industrial or manufacturing

activity, agriculture (including cattle raising),
forestry, fishing or tourism (including restau-
rants and hotels), provided that the activities
have been carried out in Macedonia, a Mace-

551

background image

donian tax of 5 per cent of the gross amount of
such royalties shall be considered to have been
paid. For the purpose of sub-paragraph (a) of
this paragraph the term ”Macedonian tax
paid” shall be deemed to include the Macedo-
nian tax which would have been paid but for
any time-limited exemption or reduction of tax
granted under incentive provisions contained
in Macedonian law designed to promote eco-
nomic development to the extent that such ex-
emption or reduction is granted for profits
from any such activities, carried out in Mace-
donia, mentioned in the previous sentence.

(e) For the purpose of sub-paragraph (c) of

this paragraph, a tax of 15 per cent shall be
considered to have been paid on the profits out
of which the dividends are paid, if the com-
pany which is a resident of Macedonia has
derived the profits principally from industrial
or manufacturing activities as well as agricul-
ture (including cattle raising), forestry, fishing
or tourism (including restaurants and hotels),
provided that the activities have been carried
out in Macedonia.

(f) The provisions of sub-paragraphs (d) and

(e) shall apply only for the first five years
during which this Agreement is effective. This

period may be extended by a mutual agree-
ment between the competent authorities.

(g) Where a resident of Sweden owns capi-

tal which, under the laws of Macedonia and in
accordance with the provisions of this Agree-
ment, may be taxed in Macedonia, Sweden

shall allow as a deduction from the tax on such

capital an amount equal to the property tax
paid in Macedonia in respect of such capital.
Such deduction shall not, however, exceed that
part of the Swedish capital tax as computed
before the deduction is given, which is appro-
priate to the capital which may be taxed in
Macedonia.

SFS 1998:258

verksamhet), under förutsättning att verksam-
heten bedrivits i Makedonien. Vid tillämp-
ningen av a) i denna punkt anses uttrycket

”den makedoniska skatt som erlagts” inne-

fatta makedonisk skatt som skulle ha erlagts,
men som på grund av tidsbegränsade bestäm-
melser i makedonisk lagstiftning avsedd att
främja ekonomisk utveckling inte erlagts eller
erlagts med lägre belopp, under förutsättning
att sådan befrielse eller lättnad från skatt givits
beträffande vinst från sådan verksamhet som
angetts i föregående mening.

e) Vid tillämpningen av c) ovan skall en

skatt på 15 procent anses ha erlagts på den
vinst av vilken utdelningen betalas av bolaget
med hemvist i Makedonien, om vinsten härrör
från industriell verksamhet eller tillverknings-
verksamhet eller från jordbruk (däri inbegripet

boskapsuppfödning), skogsbruk, fiske eller tu-
rism (däri inbegripet restaurang- och hotell-
verksamhet), allt under förutsättning att verk-

samheten bedrivits i Makedonien.

f) Bestämmelserna i d) och e) gäller endast

beträffande de fem första åren under vilka
detta avtal tillämpas. Denna period kan för-
längas genom ömsesidig överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna.

g) Om en person med hemvist i Sverige

innehar förmögenhet som i enlighet med lag-

stiftningen i Makedonien och bestämmelserna
i detta avtal får beskattas i Makedonien, skall
Sverige från skatten på denna förmögenhet av-

räkna ett belopp motsvarande den förmögen-
hetsskatt som erlagts i Makedonien. Avräk-
ningsbeloppet skall emellertid inte överstiga
den del av förmögenhetsskatten, beräknad
utan sådan avräkning, som belöper på den för-
mögenhet som får beskattas i Makedonien.

552

background image

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtals slutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i
en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu-
tande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtals slutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen

av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant fö-
retag på samma villkor som betalning till per-
son med hemvist i den förstnämnda staten. På
samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid

bestämmandet av sådant företags beskatt-
ningsbara förmögenhet på samma villkor som

skuld till person med hemvist i den först-

nämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-

tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

SFS 1998:258

Article 24

Non -discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting State
to any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the Con-
tracting States.

(2) The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities.

(3) Except where the provisions of para-

graph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article

11, or paragraph (5) of Article 12, apply, inter-

est, royalties and other disbursements paid by
an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a
resident of the first-mentioned State. Similarly,
any debts of an enterprise of a Contracting
State to a resident of the other Contracting

State shall, for the purpose of determining the

taxable capital of such enterprise, be de-
ductible under the same conditions as if they
had been contracted to a resident of the first-
mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,

553

background image

shall not be subject in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected
requirements to which other similar enter-

prises of the first-mentioned State are or may
be subjected.

(5) The provision of this Article shall not be

construed as obliging a Contracting State to
grant to residents of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs or re-
ductions for taxation purposes on account of
civil status or family responsibilities which it
grants to its own residents.

(6) The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

Article 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac-

tions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Agree-
ment, he may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those States,
present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he is a resident
or, if his case comes under paragraph (1) of
Article 24, to that of the Contracting States of
which he is a national. The case must be pre-
sented within three years from the first noti-
fication of the action resulting in taxation not
in accordance with the provisions of the
Agreement.

(2) The competent authority shall endeav-

our, if the objection appears to it to be justified
and if it is not itself able to arrive at a satisfact-
ory solution, to resolve the case by mutual

SFS 1998:258

skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhängande

krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

5. Bestämmelserna i denna artikel anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att medge person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten sådant personligt avdrag
vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller

skattenedsättning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt mot familj som medges per-
son med hemvist i den egna staten.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de

rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
personen har hemvist, eller om fråga är om
tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtals-

slutande stat där han är medborgare. Saken
skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt
då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd
som givit upphov till beskattning som strider

mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig

554

background image

överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Överenskommelse som träffats skall
genomföras utan hinder av tidsgränser i de av-
talsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter el-
ler tvivelsmål som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De
kan även överlägga i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i de fall som angivits i föregående
punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning beträf-
fande skatter som omfattas av avtalet, i den
mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys-
ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit
skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar, som erhållits enligt den in-
terna lagstiftningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndigheter (däri in-

begripet domstolar och förvaltningsorgan)

som fastställer, uppbär eller indriver de skatter
som omfattas av avtalet eller handlägger åtal
eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa

personer eller myndigheter skall använda upp-

SFS 1998:258

agreement with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in accord-
ance with the Agreement. Any agreement

reached shall be implemented notwithstanding

any time limits in the domestic law of the Con-
tracting States.

(3) The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Agreement. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Agreement.

(4) The competent authorities of the

Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching
an agreement in the sense of the preceding
paragraphs.

Article 26

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provi-
sions of this Agreement or of the domestic
laws of the Contracting States concerning
taxes covered by the Agreement, insofar as the
taxation thereunder is not contrary to the
Agreement. The exchange of information is
not restricted by Article 1. Any information re-
ceived by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State

and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative

bodies) involved in the assessment or collec-
tion of, the enforcement or prosecution in re-

spect of, or the determination of appeals in re-
lation to, the taxes covered by the Agreement.
Such persons or authorities shall use the

555

background image

information only for such purposes. They may
disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of para-

graph (1) be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Limitation on benefits

If after the date of signature a Contracting

State introduces legislation in terms of which
offshore income derived by a company from:

(a) shipping;
(b) banking, financing, insurance or similar

activities; or

(c) being the headquarters, co-ordination

centre or similar entity providing administra-
tive services or other support to a group of
companies which carry on business primarily
in other States,
is not taxed in that State or is taxed at a rate of
tax which is significantly lower than the rate of
tax which is applied to income from similar
onshore activities, any limitation imposed un-
der this Agreement on the right of the other
Contracting State to tax the income derived by
the company from such offshore activities, or
to tax the dividends paid by the company, shall
not apply.

SFS 1998:258

lysningarna endast för sådana ändamål. De får
yppa upplysningarna vid offentlig rättegång
eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

Artikel 27

Begränsning av förmåner

Om efter undertecknandet en avtalsslutande

stat inför lagstiftning enligt vilken "offshore"-

inkomst som förvärvas av ett bolag från

a) sjöfart,

b) bank-, finans-, försäkrings- eller liknande

verksamhet, eller

c) genom att vara huvudkontor, coordina-

tion centre eller en liknande enhet som tillhan-
dahåller administrativa eller andra tjänster till
en grupp av bolag som bedriver rörelse huvud-
sakligen i andra stater,
inte beskattas i denna stat eller beskattas med
en skattesats som är betydligt lägre än den
som tillämpas på inkomst från liknande verk-
samheter som bedrivits inom denna stat, skall
bestämmelserna i detta avtal som medför
begränsning av den andra avtalsslutande sta-
tens rätt att beskatta inkomst från sådana "off-
shore"-aktiviteter inte gälla. På samma sätt

556

background image

SFS 1998:258

Article 28

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Agreement shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents and con-
sular officers under the general rules of inter-
national law or under the provisions of special
agreements.

Article 29

Entry into force

(1) Each of the Contracting States shall no-

tify the other of the completion of the proce-
dures required by its law for the entry into
force of this Agreement.

(2) The Agreement shall enter into force on

the day of the later of these notifications and

shall thereupon have effect for taxable years

beginning on or after the first day of January
of the year next following that of the entry into
force of the Agreement.

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by giving writ-
ten notice of termination at least six months
before the end of any calendar year after ex-
piry of five years from the date on which the
Agreement enters into force. In such case, the
Agreement shall cease to have effect for tax-
able years beginning on or after the first day of
January of the year next following the day
when the notice of termination is given.

557

skall denna andra stat vara oförhindrad att be-
skatta utdelning som betalas av bolaget i fråga.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer diplo-
matiska företrädare eller konsulära tjänste-
män.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela

varandra när de åtgärder vidtagits som krävs
enligt lagstiftningen i staten i fråga för att
detta avtal skall träda i kraft.

2. Detta avtal träder i kraft den dag då det

sista av de meddelanden som avses i punkt 1
tas emot och avtalets bestämmelser tillämpas

på beskattningsår som börjar den 1 januari
närmast efter dagen då avtalet träder i kraft el-
ler senare.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en avtals slutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg säga
upp avtalet genom underrättelse härom minst
sex månader före utgången av något kalen-
derår som följer efter en tidsperiod av fem år
från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse
av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla
på beskattningsår som börjar den 1 januari
närmast efter dagen då avtalet sägs upp eller
senare.

background image

SFS 1998:258

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Stockholm, den 17 februari

1998, i två exemplar på makedoniska, svenska

och engelska språken vilka äger lika vitsord.
För den händelse att texterna avviker skall den
engelska texten äga företräde.

För Konungariket
Sveriges regering

Knut Rexed

För Republiken
Makedoniens regering

Tihomir Ilievski

558

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed this
Agreement.

Done in duplicate at Stockholm, this 17th

day of February 1998 in the Macedonian,
Swedish and English languages, all three texts
being equally authentic. In case of divergence
between the texts, the English text shall pre-
vail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Knut Rexed

For the Government of
the Republic of Macedonia

Tihomir Ilievski

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.