SFS 2014:670 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter / SFS 2014:670 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
140670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § och 4 kap. 12 § lagen

(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

Vid genomförande av transportkontroll får Tullverket

1. öppna transportmedel, containrar och andra utrymmen som är låsta eller

har tillslutits på annat sätt,

2. bereda sig tillträde till områden som inte är tillgängliga för allmänheten,

och

3. försegla transportmedel, containrar och andra utrymmen samt spärra av

områden som inte är tillgängliga för allmänheten.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för kontrollen.
Vid transportkontroll av sådan transport som avses i 1 a § gäller inte be-

stämmelserna i första stycket 2 och 3.

Vid transportkontroll i lokal enligt 1 § tredje stycket gäller första stycket 1

och 3 inte Tullverkets tillträde till lokalen eller utrymmen i lokalen.

4 kap.

12 §

Polismyndigheten är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt

denna lag. Vad som sägs i 2 kap. 1�8 §§ gäller vid sådan medverkan också
Polismyndigheten och polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:679.

SFS 2014:670

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.