SFS 2015:275 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

150275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om
undanröjande av dubbelbeskattning vid justering
av inkomst mellan företag i intressegemenskap;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1999:1211) om konven-

tion om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

1 §

2

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskatt-

ning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, i den ly-
delse konventionen har fått genom

1. konventionen av den 21 december 1995 om Republiken Österrikes, Re-

publiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen,

2. protokollet den 25 maj 1999 om ändring av konventionen,
3. konventionen av den 8 december 2004 om Republiken Tjeckiens, Re-

publiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken
Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Re-
publiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen,

4. rådets beslut av den 23 juni 2008 om Bulgariens och Rumäniens anslut-

ning till konventionen, och

5. rådets beslut av den 1 december 2014 om Kroatiens anslutning till kon-

ventionen. Den svenska texten till den nuvarande lydelsen av konventionen
av den 23 juli 1990 framgår av bilagan till denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:86, bet. 2014/15:SkU24, rskr. 2014/15:170.

2 Senaste lydelse 2008:1295.

SFS 2015:275

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:275

Bilaga

Konvention
om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

De höga avtalsslutande parterna i fördraget om Europeiska ekonomiska ge-
menskapen,

har enats om följande.

Kapitel 1
Konventionens tillämpningsområde

Artikel 1

1. Denna konvention skall tillämpas i de fall då inkomst som förvärvas av

ett företag i en avtalsslutande stat även ingår eller sannolikt kommer att ingå i
den skattepliktiga inkomst som förvärvas av ett företag i en annan avtalsslu-
tande stat på grund av att de principer som anges i artikel 4 och som tillämpas
direkt eller genom motsvarande bestämmelser i den berörda statens lagstift-
ning inte följs.

2. Vid tillämpningen av denna konvention skall ett fast driftställe som ett

företag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som ett
företag i den stat där det är beläget.

3. Punkt 1 tillämpas även i fall då något av de berörda företagen redovisar

förlust i stället för vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall tillämpas på inkomstskatter.
2.

3 De för närvarande utgående skatter, på vilka konventionen skall tilläm-

pas, är särskilt:

i) I Belgien:
a) impôt des personnes physiques/personenbelasting
b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting
c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting
d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders
e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des

personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelast-
ing op de personenbelasting

ii) I Bulgarien:
a)

данък върху доходите на физическите лица

b)

корпоративен данък

iii) I Tjeckien:
a) daň z příjmů fyzických osob
b) daň z příjmů právnických osob

3 Artikel 2.2 har fått denna lydelse genom rådets beslut den 1 december 2014.

background image

3

SFS 2015:275

iv) I Danmark:
a) indkomstskat til staten
b) den kommunale indkomstskat
c) den amtskommunale indkomstskat
v) I Tyskland:
a) Einkommensteuer
b) Körperschaftsteuer
c) Gewerbesteuer, i den utsträckning den är baserad på rörelsevinster
vi) I Estland:
a) tulumaks
vii) I Irland:
a) Cáin Ioncaim
b) Cáin Chorparáide
viii) I Grekland:
a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
ix) I Spanien:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
b) Impuesto sobre Sociedades
c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes
x) I Frankrike:
a) impôt sur le revenu
b) impôt sur les sociétés
xi) I Kroatien:
a) porez na dohodak
b) porez na dobit
xii) I Italien:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche
b) imposta sul reddito delle società
c) imposta regionale sulle attività produttive
xiii) I Cypern:
a) Φόρος Εισοδήματος
b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας
xiv) I Lettland:
a) uzņēmumu ienākuma nodoklis
b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis
xv) I Litauen:
a) Gyventojų pajamų mokestis
b) Pelno mokestis
xvi) I Luxemburg:
a) impôt sur le revenu des personnes physiques
b) impôt sur le revenu des collectivités
c) impôt commercial, i den utsträckning den är baserad på rörelsevinster
xvii) I Ungern:
a) személyi jövedelemadó
b) társasági adó
c) osztalékadó
xviii) I Malta:
a) taxxa fuq l-income

background image

4

SFS 2015:275

xix) I Nederländerna:
a) inkomstenbelasting
b) vennootschapsbelasting
xx) I Österrike:
a) Einkommensteuer
b) Körperschaftsteuer
xxi) I Polen:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych
b) podatek dochodowy od osób prawnych
xxii) I Portugal:
a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
b) imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pes-

soas coletivas

xxiii) I Rumänien:
a) impozitul pe venit
b) impozitul pe profit
c) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
xxiv) I Slovenien:
a) dohodnina
b) davek od dobička pravnih oseb
xxv) I Slovakien:
a) daň z príjmov právnických osôb
b) daň z príjmov fyzických osôb
xxvi) I Finland:
a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna
b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
c) kunnallisvero/kommunalskatten
d) kirkollisvero/kyrkoskatten
e) korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst
f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyl-

dig

xxvii) I Sverige:
a) statlig inkomstskatt
b) kupongskatt
c) kommunal inkomstskatt
xxviii) I Förenade kungariket:
a) Income Tax
b) Corporation Tax.
3. Konventionen tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak lik-

artat slag, som efter undertecknandet av konventionen påförs vid sidan av
eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

background image

5

SFS 2015:275

Kapitel 2
Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1
Definitioner

Artikel 3

1.

4 Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycket behörig

myndighet följande:

– I Belgien:
De Minister van financiën eller ett befullmäktigat ombud.
Le ministre des finances eller ett befullmäktigat ombud,
– I Bulgarien:
Министъра на финансите eller ett befullmäktigat ombud.
– I Tjeckien:
Ministr financí eller ett befullmäktigat ombud.
– I Danmark:
Skatteministeren eller ett befullmäktigat ombud.
– I Tyskland:
Der Bundesminister der Finanzen eller ett befullmäktigat ombud.
– I Estland:
Rahandusminister eller ett befullmäktigat ombud.
– I Irland:
The Revenue Commissioners eller ett befullmäktigat ombud.
– I Grekland:
Ο Υπουργός των Οικονομικών eller ett befullmäktigat ombud.
– I Spanien:
El Ministro de Economía y Hacienda eller ett befullmäktigat ombud.
– I Frankrike:
Le ministre chargé du budget eller ett befullmäktigat ombud.
– I Kroatien:
Ministar financíja eller ett befullmäktigat ombud.
– I Italien:
Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller ett befullmäktigat

ombud.

– I Cypern:
Ο Υπουργός Οικονομικών eller ett befullmäktigat ombud.
– I Lettland:
Valsts ieņēmumu dienests.
– I Litauen:
Finansu ministras eller ett befullmäktigat ombud.
– I Luxemburg:
Le ministre des Finances eller ett befullmäktigat ombud.
– I Ungern:
a pénzügyminiszter eller ett befullmäktigat ombud.
– I Malta:
il-Ministru responsabbli għall-finanzi eller ett befullmäktigat ombud.
– I Nederländerna:
De Minister van financiën eller ett befullmäktigat ombud.

4 Artikel 3.1 har fått denna lydelse genom rådets beslut den 1 december 2014.

background image

6

SFS 2015:275

– I Österrike:
Der Bundesminister für Finanzen eller ett befullmäktigat ombud.
– I Polen:
Minister Finansów eller ett befullmäktigat ombud.
– I Portugal:
O Ministro das Finanças eller ett befullmäktigat ombud.
– I Rumänien:
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eller ett befullmäk-

tigat ombud.

– I Slovenien:
Minister za finance eller ett befullmäktigat ombud.
– I Slovakien:
Minister financií eller ett befullmäktigat ombud.
– I Finland:
Valtiovarainministeriö eller ett befullmäktigat ombud,
Finansministeriet eller ett befullmäktigat ombud.
– I Sverige:
Finansministern eller ett befullmäktigat ombud.
– I Förenade kungariket:
The Commissioners of Inland Revenue eller ett befullmäktigat ombud.
2. Såvida inte sammanhanget föranleder annat skall varje uttryck som inte

definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om
undvikande av dubbelbeskattning som de berörda staterna har ingått.

Avsnitt 2
Principer som tillämpas vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap och vid bestämmandet av inkomst hänförlig till fasta
driftställen

Artikel 4

Vid tillämpningen av denna konvention skall följande principer tillämpas:
1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen

eller kontrollen av ett företag i en annan avtalsslutande stat eller äger del i
detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i en annan avtals-
slutande stat eller äger del i båda dessa företags kapital iakttas följande:

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella för-

bindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha
avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av vill-
koren i fråga inte tillkommit detta företag inräknas i detta företags inkomst
och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Om ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i en annan avtals-

slutande stat från ett där beläget fast driftställe, hänförs till det fasta driftstället
den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit
ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det
företag till vilket driftstället hör.

background image

7

SFS 2015:275

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett företags inkomst i enlighet

med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela företaget
om detta och ge företaget tillfälle att underrätta det andra företaget så att det i
sin tur kan underrätta den andra avtalsslutande staten.

Den avtalsslutande stat som lämnar ett sådant meddelande skall emellertid

inte förhindras att genomföra den planerade justeringen.

Om båda företagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen

efter att ha blivit underrättade skall artiklarna 6 och 7 inte tillämpas.

Avsnitt 3
Ömsesidig överenskommelse och skiljemannaförfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall där denna konvention skall tillämpas ett företag anser att de

principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan företaget, utan att detta
påverkar företagets rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i de avtals-
slutande staternas interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där företaget eller dess fasta driftställe
är beläget. Saken skall läggas fram inom tre år efter den första anmälan av den
åtgärd som medför eller sannolikt kan medföra dubbelbeskattning enligt arti-
kel 1.

Företaget skall samtidigt till den behöriga myndigheten uppge vilka andra

avtalsslutande stater som kan vara berörda av ärendet. Den behöriga myndig-
heten skall utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i dessa andra
avtalsslutande stater.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte

själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka
lösa saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndighe-
ten i någon annan berörd avtalsslutande stat, i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. Överenskommelse
som träffas genomförs utan hinder av tidsgränser i de berörda avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de berörda behöriga myndigheterna inte lyckas uppnå en uppgörelse

för att undanröja den dubbelbeskattning till vilken hänvisning sker i artikel 6
inom två år från den dag fallet för första gången lades fram för den ena behö-
riga myndigheten, skall en rådgivande kommitté inrättas som får i uppdrag att
yttra sig i dubbelbeskattningsfrågan.

Företagen kan använda de rättsmedel som finns enligt de berörda avtalsslu-

tande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har hänvisats till
domstol börjar tvåårsfristen enligt första stycket att löpa från den dag då
domen i högsta instans meddelades.

2. Utan hinder av att saken lagts fram för den rådgivande kommittén, får en

avtalsslutande stat inleda eller fullfölja vidtagna rättsliga åtgärder eller admi-
nistrativa förfaranden i fallet i fråga.

3. Om den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den interna

lagstiftningen inte kan avvika från ett beslut av sina rättsliga organ, skall

background image

8

SFS 2015:275

punkt 1 endast tillämpas om företaget i intressegemenskap i denna stat har
låtit tiden för överklagande löpa ut eller återkallat överklagandet före beslutet.
Denna punkt är inte tillämplig på överklaganden som gäller andra förhållan-
den än dem som avses i artikel 6.

4. De behöriga myndigheterna kan i samråd med de berörda företagen i in-

tressegemenskap komma överens om att bortse från de tidsfrister som anges
under punkt 1.

5. Om bestämmelserna i punkterna 1–4 inte tillämpas, skall de rättigheter

som varje företag i intressegemenskap har enligt artikel 6 förbli oinskränkta.

Artikel 8

1. Den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat är inte skyldig att in-

leda ett förfarande om ömsesidig överenskommelse eller att inrätta en rådgi-
vande kommitté som avses i artikel 7, om det till följd av ett rättsligt eller ad-
ministrativt förfarande slutgiltigt fastslås att ett av de berörda företagen kan
komma att träffas av allvarliga påföljder på grund av handlingar som medför
justering av inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett rättsligt eller administrativt förfarande för att avgöra om ett av de

berörda företagen genom handlingar som medför justering av inkomst enligt
artikel 4 kan komma att träffas av allvarliga påföljder pågår samtidigt med ett
av de förfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de behöriga myndighe-
terna skjuta upp dessa senare förfaranden tills det rättsliga eller administrativa
förfarandet är avslutat.

Artikel 9

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7.1 skall, förutom ordfö-

randen, bestå av

– två företrädare för varje berörd behörig myndighet. Antalet kan dock i

samråd med de behöriga myndigheterna begränsas till en,

– ett jämnt antal oberoende personer som enhälligt utses av de berörda be-

höriga myndigheterna bland de personer som förekommer i förteckningen en-
ligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.

2. När de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses för

var och en av dem i enlighet med reglerna för utseende av de oberoende per-
sonerna för det fall de oberoende personerna skulle vara förhindrade att utöva
sina åligganden.

3. Vid lottning kan varje behörig myndighet motsätta sig att en oberoende

person utses under sådana omständigheter som i förväg överenskommits mel-
lan de behöriga myndigheterna samt i någon av följande situationer:

– när personen i fråga är anställd hos någon av de berörda skatteförvalt-

ningarna eller utför uppgifter för någon av dessa förvaltningars räkning,

– när personen i fråga är eller har varit innehavare av en betydande ägar-

andel i samtliga eller något av företagen i intressegemenskap eller är eller har
varit anställd eller rådgivare i samtliga eller något av dessa företag,

– när personen i fråga inte ger tillräckliga garantier för att vara opartisk vid

avgörandet av det eller de spörsmål det gäller.

4. Det skall upprättas en förteckning över personer som skall bestå av alla

oberoende personer som är utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje av-

background image

9

SFS 2015:275

talsslutande stat skall därför utse fem personer och underrätta generalsekrete-
raren för Europeiska gemenskapernas råd om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-

satta i konventionens territoriella tillämpningsområde. De skall vara sakkun-
niga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan göra ändringar i förteckningen enligt första

stycket. I detta fall skall meddelande om ändringarna utan dröjsmål ske till
Europeiska gemenskapernas råd.

5. De företrädare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 väljer en

ordförande från den förteckning som avses i punkt 4, utan att det påverkar
varje berörd behörig myndighets rätt att motsätta sig att den sålunda valda
oberoende personen utses i något av de fall som avses i punkt 3.

Ordföranden skall inneha de kvalifikationer som krävs för att inneha det

högsta domarämbetet i sitt hemland eller vara en erkänt duglig praktiserande
jurist.

6. Ledamöterna i rådgivande kommittén skall ha tystnadsplikt vad gäller de

förhållanden som kommer till deras kännedom genom förfarandet. De avtals-
slutande staterna skall anta alla nödvändiga bestämmelser för att bestraffa
varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska gemenskaper-
nas kommission om de åtgärder som vidtagits. Europeiska gemenskapernas
kommission skall informera övriga avtalsslutande stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att

rådgivande kommittén skall kunna sammanträda utan dröjsmål när ärenden
hänskjutits till den.

Artikel 10

1. Såvitt avser det förfarande som avses i artikel 7 kan de berörda företagen

i intressegemenskap till rådgivande kommittén lämna alla upplysningar och
allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning sannolikt
kan komma till användning för att fatta ett beslut. Företagen och de behöriga
myndigheterna i de berörda avtalsslutande staterna skall efterkomma varje
begäran från rådgivande kommittén om upplysningar, bevismaterial eller
handlingar. Detta innebär dock inte att de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna är skyldiga att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från intern lagstiftning eller

vedertagen administrativ praxis,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt intern lagstiftning

eller inom ramen för vedertagen administrativ praxis,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels-

eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upp-
lysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

2. Varje företag i intressegemenskap kan på egen begäran inställa sig eller

företrädas inför rådgivande kommittén. På kommitténs begäran skall varje
företag i intressegemenskap inställa sig eller låta sig företrädas inför kommit-
tén.

background image

10

SFS 2015:275

Artikel 11

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex

månader från dagen då ärendet hänsköts till den.

Den rådgivande kommittén skall grunda sitt yttrande på artikel 4.
2. Den rådgivande kommittén skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.

De berörda behöriga myndigheterna kan komma överens om ytterligare regler
för förfarandet.

3. Kostnaderna för den rådgivande kommitténs arbete skall med undantag

av de kostnader som företagen i intressegemenskap ådragit sig fördelas jämnt
mellan de berörda avtalsslutande staterna.

Artikel 12

1. De behöriga myndigheter som deltar i förfarandet enligt artikel 7 skall på

grundval av bestämmelserna i artikel 4 enhälligt fatta ett beslut för att undan-
röja dubbelbeskattningen inom sex månader efter det att den rådgivande kom-
mittén har avgivit sitt yttrande.

De behöriga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker från den rådgi-

vande kommitténs yttrande. Om de inte kan uppnå enighet om detta är de
skyldiga att handla i enlighet med yttrandet.

2. De behöriga myndigheterna kan enas om att offentliggöra beslutet enligt

punkt 1 under förutsättning att de berörda företagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omständigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt

beslut om beskattningen av inkomster som härrör från en transaktion mellan
företag i intressegemenskap hindrar inte att förfarandena enligt artiklarna 6
och 7 utnyttjas.

Artikel 14

Vid tillämpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av

vinster vara undanröjd

a) om inkomsterna tas med i beräkningen av de skattepliktiga inkomsterna

i endast en stat, eller

b) om den skatt som påförs dessa inkomster i en stat minskas med ett be-

lopp som är lika stort som den skatt som påförs i den andra staten.

Kapitel 3
Slutbestämmelser

Artikel 15

Denna konvention påverkar inte de mer omfattande förpliktelser för att un-

danröja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intresse-
gemenskap som följer av andra konventioner som de avtalsslutande staterna
har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstiftning.

background image

11

SFS 2015:275

Artikel 16

1. Det territoriella tillämpningsområdet för denna konvention är det som

fastställs i artikel 227.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna
artikel.

2. Denna konvention skall inte tillämpas på
– de franska territorier som anges i bilaga IV till Fördraget om upprättandet

av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

– Färöarna och Grönland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-

tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren för Europeiska ge-
menskapernas råd.

Artikel 18

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månad som

följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den skall
tillämpas på de förfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikraftträdandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd skall till signatär-

staterna anmäla

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,
b) datum för denna konventions ikraftträdande,
c) förteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande

staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de ändringar som görs i förteckningen.

Artikel 20

5

Denna konvention ingås för en period av fem år. Den skall förlängas med

ytterligare fem år i taget såvida inte en avtalsslutande stat senast sex månader
före utgången av den innevarande femårsperioden skriftligen underrättar ge-
neralsekreteraren för Europeiska unionens råd att staten motsätter sig detta.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan när som helst begära en översyn av konven-

tionen. I sådant fall skall en konferens för översyn sammankallas av ordföran-
den för Europeiska gemenskapernas råd.

Artikel 22

Denna konvention, som är upprättad i ett enda original på danska,

engelska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska,

5 Artikel 20 har fått denna lydelse genom protokollet den 25 maj 1999.

background image

12

SFS 2015:275

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

spanska och tyska språken, vilka samtliga tio texter är lika giltiga, skall depo-
neras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas råds generalsekretariat. Ge-
neralsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av rege-
ringarna i signatärstaterna.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.