SFS 2015:386 Lag om ändring i lagen (2015:275) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

150386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:275) om ändring i lagen
(1999:1211) om konvention om undanröjande av
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap;

utfärdad den 11 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1999:1211) om konven-

tion om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap istället för lydelsen enligt lagen (2015:275) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1 §

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskatt-

ning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ska gälla
som lag här i landet, i den lydelse konventionen har fått genom

1. konventionen av den 21 december 1995 om Republiken Österrikes,

Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen,

2. protokollet den 25 maj 1999 om ändring av konventionen,
3. konventionen av den 8 december 2004 om Republiken Tjeckiens, Repu-

bliken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken
Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens,
Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventio-
nen,

4. rådets beslut av den 23 juni 2008 om Bulgariens och Rumäniens anslut-

ning till konventionen, och

5. rådets beslut av den 1 december 2014 om Kroatiens anslutning till kon-

ventionen.

Den svenska texten till den nuvarande lydelsen av konventionen av den

23 juli 1990 framgår av bilagan till denna lag.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2014/15:SkU27, rskr. 2014/15:205.

SFS 2015:386

Utkom från trycket
den 24 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.