SFS 2015:386 Lag om ändring i lagen (2015:275) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 2015:386 Lag om ändring i lagen (2015:275) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
150386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:275) om ändring i lagen
(1999:1211) om konvention om undanröjande av
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap;

utfärdad den 11 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1999:1211) om konven-

tion om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap istället för lydelsen enligt lagen (2015:275) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1 §

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskatt-

ning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ska gälla
som lag här i landet, i den lydelse konventionen har fått genom

1. konventionen av den 21 december 1995 om Republiken �sterrikes,

Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen,

2. protokollet den 25 maj 1999 om ändring av konventionen,
3. konventionen av den 8 december 2004 om Republiken Tjeckiens, Repu-

bliken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken
Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens,
Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventio-
nen,

4. rådets beslut av den 23 juni 2008 om Bulgariens och Rumäniens anslut-

ning till konventionen, och

5. rådets beslut av den 1 december 2014 om Kroatiens anslutning till kon-

ventionen.

Den svenska texten till den nuvarande lydelsen av konventionen av den

23 juli 1990 framgår av bilagan till denna lag.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2014/15:SkU27, rskr. 2014/15:205.

SFS 2015:386

Utkom från trycket
den 24 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.