SFS 2003:760 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 2003:760 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
030760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om
undanröjande av dubbelbeskattning vid justering
av inkomst mellan företag i intressegemenskap;

utfärdad den 13 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1999:1211) om konven-

tion om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap samt artikel 20 i bilagan till lagen skall ha föl-
jande lydelse.

1 §

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskatt-

ning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

2

, ändrad

dels genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken �sterri-
kes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till nämnda
konvention

3

, dels genom protokollet den 25 maj 1999 om ändring av

nämnda konvention

4

, skall gälla som lag här i landet. Den svenska texten till

konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande lydelse framgår av bilaga
till denna lag.

Bilaga

Artikel 20

Denna konvention ingås för en period av fem år. Den skall förlängas med

ytterligare fem år i taget såvida inte en avtalsslutande stat senast sex måna-
der före utgången av den innevarande femårsperioden skriftligen underrättar
generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att staten motsätter sig
detta.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19.

2

EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 490A0436).

3

EGT C 26, 1996, s. 1 (Celex 496A0331(01)).

4

EGT C 202, 16.7.1999, s. 1 (Celex 499A0716/01/).

SFS 2003:760

Utkom från trycket
den 25 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.