SFS 1999:1211 Lag om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 1999:1211 Lag om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
991211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konvention om undanröjande av
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap;

utfärdad den 9 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbel-

beskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

2

,

ändrad genom konventionen av den 21 december 1995 om Konungariket
Sveriges, Republiken �sterrikes och Republiken Finlands anslutning till
konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av in-
komst mellan företag i intressegemenskap

3

, skall gälla som lag här i landet.

Den svenska texten till konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande
lydelse framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Med allvarlig påföljd i artikel 8 i konventionen av den 23 juli 1990 om

undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap avses för svenskt vidkommande fängelse, böter eller ad-
ministrativ sanktion.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:118, bet. 1999/2000:SkU6, rskr. 1999/2000:41.

2

EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 490A0436).

3

EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 496A0331(01)).

SFS 1999:1211

Utkom från trycket
den 21 december 1999

background image

2

SFS 1999:1211

Bilaga

Konvention
om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

De höga avtalsslutande parterna i fördraget om Europeiska ekonomiska ge-
menskapen,

har enats om följande.

Kapitel 1

Konventionens tillämpningsområde

Artikel 1

1. Denna konvention skall tillämpas i de fall då inkomst som förvärvas av

ett företag i en avtalsslutande stat även ingår eller sannolikt kommer att ingå
i den skattepliktiga inkomst som förvärvas av ett företag i en annan avtals-
slutande stat på grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-
lämpas direkt eller genom motsvarande bestämmelser i den berörda statens
lagstiftning, inte följs.

2. Vid tillämpningen av denna konvention skall ett fast driftställe som ett

företag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som
ett företag i den stat där det är beläget.

3. Punkt 1 tillämpas även i fall då något av de berörda företagen redovisar

förlust i stället för vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall tillämpas på inkomstskatter.
2.

1

De för närvarande utgående skatter, på vilka konventionen skall tilläm-

pas, är särskilt:

a) I Belgien:
� impôt des personnes physiques/personenbelasting,
� impôts des sociétés/vennootschapsbelasting,
� impôts des personnes morales/rechtspersonenbelasting,
� impôts des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders,
� taxe communale et taxe d�"agglomération additionnelles à l�"impôt des

personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglome ratie-
belasting op de personenbelasting.

b) I Danmark:
� selskabsskat,
� indkomstskat til staten,
� kommunale indkomstskat,
� amtskommunal indkomstskat,
� særlig indkomstskat,

1

Artikel 2.2 har erhållit denna lydelse genom konventionen den 21 december 1995.

background image

3

SFS 1999:1211

� kirkeskat,
� udbytesskat,
� renteskat,
� royaltyskat,
� frigørelsesafgift.
c) I Förbundsrepubliken Tyskland:
� Einkommensteuer,
� Körperschaftsteuer,
� Gewerbesteuer, i den utsträckning som denna skatt grundas på inkomst

av handel.

d) I Grekland:
� foros eisodimatos fysikon prosopon,
� foros eisodimatos nomikon prosopon,
� eisfora yper ton epicheiriseon ydrefsis kai apochetefsis.
e) I Spanien:
� impuesto sobre la renta de las personas fiscas,
� impuesto sobre sociedades.
f) I Frankrike:
� impôt sur le revenu,
� impôt sur les sociétés.
g) I Irland:
� Income tax,
� Corporation tax.
h) I Italien:
� imposta sul reddito delle persone fisiche,
� imposta sul reddito delle persone giuridiche,
� imposta locale sul redditi.
i) I Luxemburg:
� impôt sur le revenu des personnes physiques,
� impôt sur le revenu des collectivités,
� impôt commercial dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices

d�"exploitation.

j) I Nederländerna:
� inkomstenbelasting,
� vennootschapsbelasting.
k) I �sterrike:
� Einkommensteuer,
� Körperschaftsteuer.
l) I Portugal:
� imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
� imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,
� decrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das

pessoas colectivas.

m) I Finland:
� valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,
� yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund,
� kunnallisvero/kommunalskatten,
� kirkollisvero/kyrkoskatten,
� korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst,

background image

4

SFS 1999:1211

� rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skatt-

skyldig.

n) I Sverige:
� statlig inkomstskatt,
� kupongskatt,
� kommunal inkomstskatt,
� expansionsmedelsskatt.
o) I Förenade kungariket:
� income tax,
� corporation tax.
3. Konventionen tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak lik-

artat slag, som efter undertecknandet av konventionen påförs vid sidan av el-
ler i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

Kapitel 2

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1
Definitioner

Artikel 3

1.

1

Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycket behörig

myndighet följande:

� I Belgien:
Le ministre des finances eller hans befullmäktigade ombud,
De Minister van Financiën eller hans befullmäktigade ombud.
� I Danmark:
Skatteministern eller hans befullmäktigade ombud.
� I Förbundsrepubliken Tyskland:
Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullmäktigade ombud.
� I Grekland:
O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullmäktigade ombud.
� I Spanien:
El Ministro de Economía eller hans befullmäktigade ombud.
� I Frankrike:
Le ministre chargé du budget eller hans befullmäktigade ombud.
� I Irland:
The Revenue Commissioners eller deras befullmäktigade ombud.
� I Italien:
Il Ministro delle Finanze eller hans befullmäktigade ombud.
� I Luxemburg:
Le ministre des finances eller hans befullmäktigade ombud.
� I Nederländerna:
De Minister van Financiën eller hans befullmäktigade ombud.

1

Artikel 3.1 har erhållit denna lydelse genom konventionen den 21 december 1995.

background image

5

SFS 1999:1211

� I Portugal:
O Ministro das Finanças eller hans befullmäktigade ombud.
� I Förenade kungariket:
The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullmäktigade om-

bud.

� I �sterrike:
Der Bundesminister für Finanzen eller en befullmäktigad företrädare.
� I Finland:
Valtiovarainministeriö eller dettas befullmäktigade ombud,
Finansministeriet eller dettas befullmäktigade ombud.
� I Sverige:
Finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.
2. Såvida inte sammanhanget föranleder annat skall varje uttryck som inte

definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om
undvikande av dubbelbeskattning som de berörda staterna har ingått.

Avsnitt 2

Principer som tillämpas vid justering av inkomst mellan företag i intressege-
menskap och vid bestämmandet av inkomst hänförlig till fasta driftställen

Artikel 4

Vid tillämpningen av denna konvention skall följande principer tillämpas:
1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen

eller kontrollen av ett företag i en annan avtalsslutande stat eller äger del i
detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i en annan avtals-
slutande stat eller äger del i båda dessa företags kapital iakttas följande:

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella för-

bindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha
avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av vill-
koren i fråga inte tillkommit detta företag inräknas i detta företags inkomst
och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Om ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i en annan avtals-

slutande stat från ett där beläget fast driftställe, hänförs till det fasta driftstäl-
let den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det
varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer
med det företag till vilket driftstället hör.

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett företags inkomst i enlighet

med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela företaget
om detta och ge företaget tillfälle att underrätta det andra företaget så att det
i sin tur kan underrätta den andra avtalsslutande staten.

4*

SFS 1999:1208�1228

background image

6

SFS 1999:1211

Den avtalsslutande stat som lämnar ett sådant meddelande skall emellertid

inte förhindras att genomföra den planerade justeringen.

Om båda företagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen

efter att ha blivit underrättade skall artiklarna 6 och 7 inte tillämpas.

Avsnitt 3

�msesidig överenskommelse och skiljemannaförfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall där denna konvention skall tillämpas ett företag anser att de

principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan företaget, utan att detta
påverkar företagets rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i de av-
talsslutande staternas interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där företaget eller dess fasta driftställe
är beläget. Saken skall läggas fram inom tre år efter den första anmälan av
den åtgärd som medför eller sannolikt kan medföra dubbelbeskattning enligt
artikel 1.

Företaget skall samtidigt till den behöriga myndigheten uppge vilka andra

avtalsslutande stater som kan vara berörda av ärendet. Den behöriga myn-
digheten skall utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i dessa
andra avtalsslutande stater.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte

själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka
lösa saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myn-
digheten i någon annan berörd avtalsslutande stat, i syfte att undanröja dub-
belbeskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. �verens-
kommelse som träffas genomförs utan hinder av tidsgränser i de berörda av-
talsslutande staternas interna lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de berörda behöriga myndigheterna inte lyckas uppnå en uppgö-

relse för att undanröja den dubbelbeskattning till vilken hänvisning sker i ar-
tikel 6 inom två år från den dag fallet för första gången lades fram för den
ena behöriga myndigheten, skall en rådgivande kommitté inrättas som får i
uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfrågan.

Företagen kan använda de rättsmedel som finns enligt de berörda avtals-

slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har hänvisats till
domstol börjar tvåårsfristen enligt första stycket att löpa från den dag då do-
men i högsta instans meddelades.

2. Utan hinder av att saken lagts fram för den rådgivande kommittén, får

en avtalsslutande stat inleda eller fullfölja vidtagna rättsliga åtgärder eller
administrativa förfaranden i fallet i fråga.

3. Om den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-

terna lagstiftningen inte kan avvika från ett beslut av sina rättsliga organ,
skall punkt 1 endast tillämpas om företaget i intressegemenskap i denna stat
har låtit tiden för överklagande löpa ut eller återkallat överklagandet före be-

background image

7

SFS 1999:1211

slutet. Denna punkt är inte tillämplig på överklaganden som gäller andra för-
hållanden än dem som avses i artikel 6.

4. De behöriga myndigheterna kan i samråd med de berörda företagen i

intressegemenskap komma överens om att bortse från de tidsfrister som
anges under punkt 1.

5. Om bestämmelserna i punkterna 1�4 inte tillämpas, skall de rättigheter

som varje företag i intressegemenskap har enligt artikel 6 förbli oinskränkta.

Artikel 8

1. Den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat är inte skyldig att in-

leda ett förfarande om ömsesidig överenskommelse eller att inrätta en rådgi-
vande kommitté som avses i artikel 7, om det till följd av ett rättsligt eller ad-
ministrativt förfarande slutgiltigt fastslås att ett av de berörda företagen kan
komma att träffas av allvarliga påföljder på grund av handlingar som medför
justering av inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett rättsligt eller administrativt förfarande för att avgöra om ett av

de berörda företagen genom handlingar som medför justering av inkomst en-
ligt artikel 4 kan komma att träffas av allvarliga påföljder pågår samtidigt
med ett av de förfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de behöriga
myndigheterna skjuta upp dessa senare förfaranden tills det rättsliga eller ad-
ministrativa förfarandet är avslutat.

Artikel 9

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7.1 skall, förutom ord-

föranden, bestå av

� två företrädare för varje berörd behörig myndighet. Antalet kan dock i

samråd med de behöriga myndigheterna begränsas till en,

� ett jämnt antal oberoende personer som enhälligt utses av de berörda be-

höriga myndigheterna bland de personer som förekommer i förteckningen
enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.

2. När de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses

för var och en av dem i enlighet med reglerna för utseende av de oberoende
personerna för det fall de oberoende personerna skulle vara förhindrade att
utöva sina åligganden.

3. Vid lottning kan varje behörig myndighet motsätta sig att en oberoende

person utses under sådana omständigheter som i förväg överenskommits
mellan de behöriga myndigheterna samt i någon av följande situationer:

� när personen i fråga är anställd hos någon av de berörda skatte-

förvaltningarna eller utför uppgifter för någon av dessa förvaltningars räk-
ning,

� när personen i fråga är eller har varit innehavare av en betydande ägar-

andel i samtliga eller något av företagen i intressegemenskap eller är eller
har varit anställd eller rådgivare i samtliga eller något av dessa företag,

� när personen i fråga inte ger tillräckliga garantier för att vara opartisk

vid avgörandet av det eller de spörsmål det gäller.

4. Det skall upprättas en förteckning över personer som skall bestå av alla

oberoende personer som är utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje av-

background image

8

SFS 1999:1211

talsslutande stat skall därför utse fem personer och underrätta generalsekre-
teraren för Europeiska gemenskapernas råd om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-

satta i konventionens territoriella tillämpningsområde. De skall vara sakkun-
niga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan göra ändringar i förteckningen enligt första

stycket. I detta fall skall meddelande om ändringarna utan dröjsmål ske till
Europeiska gemenskapernas råd.

5. De företrädare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 väljer

en ordförande från den förteckning som avses i punkt 4, utan att det påverkar
varje berörd behörig myndighets rätt att motsätta sig att den sålunda valda
oberoende personen utses i något av de fall som avses i punkt 3.

Ordföranden skall inneha de kvalifikationer som krävs för att inneha det

högsta domarämbetet i sitt hemland eller vara en erkänt duglig praktiserande
jurist.

6. Ledamöterna i rådgivande kommittén skall ha tystnadsplikt vad gäller

de förhållanden som kommer till deras kännedom genom förfarandet. De av-
talsslutande staterna skall anta alla nödvändiga bestämmelser för att be-
straffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska ge-
menskapernas kommission om de åtgärder som vidtagits. Europeiska ge-
menskapernas kommission skall informera övriga avtalsslutande stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att

rådgivande kommittén skall kunna sammanträda utan dröjsmål när ärenden
hänskjutits till den.

Artikel 10

1. Såvitt avser det förfarande som avses i artikel 7 kan de berörda företa-

gen i intressegemenskap till rådgivande kommittén lämna alla upplysningar
och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning san-
nolikt kan komma till användning för att fatta ett beslut. Företagen och de
behöriga myndigheterna i de berörda avtalsslutande staterna skall efter-
komma varje begäran från rådgivande kommittén om upplysningar, bevis-
material eller handlingar. Detta innebär dock inte att de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna är skyldiga att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från intern lagstiftning eller

vedertagen administrativ praxis,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt intern lagstiftning el-

ler inom ramen för vedertagen administrativ praxis,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels-

eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

2. Varje företag i intressegemenskap kan på egen begäran inställa sig eller

företrädas inför rådgivande kommittén. På kommitténs begäran skall varje
företag i intressegemenskap inställa sig eller låta sig företrädas inför kom-
mittén.

background image

9

SFS 1999:1211

Artikel 11

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex

månader från dagen då ärendet hänsköts till den.

Den rådgivande kommittén skall grunda sitt yttrande på artikel 4.
2. Den rådgivande kommittén skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.

De berörda behöriga myndigheterna kan komma överens om ytterligare reg-
ler för förfarandet.

3. Kostnaderna för den rådgivande kommitténs arbete skall med undantag

av de kostnader som företagen i intressegemenskap ådragit sig fördelas
jämnt mellan de berörda avtalsslutande staterna.

Artikel 12

1. De behöriga myndigheter som deltar i förfarandet enligt artikel 7 skall

på grundval av bestämmelserna i artikel 4 enhälligt fatta ett beslut för att un-
danröja dubbelbeskattningen inom sex månader efter det att den rådgivande
kommittén har avgivit sitt yttrande.

De behöriga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker från den råd-

givande kommitténs yttrande. Om de inte kan uppnå enighet om detta är de
skyldiga att handla i enlighet med yttrandet.

2. De behöriga myndigheterna kan enas om att offentliggöra beslutet en-

ligt punkt 1 under förutsättning att de berörda företagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omständigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt

beslut om beskattningen av inkomster som härrör från en transaktion mellan
företag i intressegemenskap hindrar inte att förfarandena enligt artiklarna 6
och 7 utnyttjas.

Artikel 14

Vid tillämpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av vin-

ster vara undanröjd

a) om inkomsterna tas med i beräkningen av de skattepliktiga inkomsterna

i endast en stat, eller

b) om den skatt som påförs dessa inkomster i en stat minskas med ett be-

lopp som är lika stort som den skatt som påförs i den andra staten.

Kapitel 3

Slutbestämmelser

Artikel 15

Denna konvention påverkar inte de mer omfattande förpliktelser för att

undanröja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i in-
tressegemenskap som följer av andra konventioner som de avtalsslutande

background image

10

SFS 1999:1211

staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-
ning.

Artikel 16

1. Det territoriella tillämpningsområdet för denna konvention är det som

fastställs i artikel 227.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna
artikel.

2. Denna konvention skall inte tillämpas på
� de franska territorier som anges i bilaga IV till Fördraget om upprättan-

det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

� Färöarna och Grönland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-

tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren för Europeiska
gemenskapernas råd.

Artikel 18

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månad som

följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den
skall tillämpas på de förfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikraftträ-
dandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd skall till signa-

tärstaterna anmäla

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,
b) datum för denna konventions ikraftträdande,
c) förteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande

staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de ändringar som görs i förteck-
ningen.

Artikel 20

Denna konvention ingås för en period av fem år. Sex månader före ut-

gången av denna tid skall de avtalsslutande staterna sammanträda för att be-
sluta om en förlängning av konventionen och om varje annan åtgärd som
eventuellt skall vidtas med hänsyn till den.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan när som helst begära en översyn av konven-

tionen. I sådant fall skall en konferens för översyn sammankallas av ordfö-
randen för Europeiska gemenskapernas råd.

background image

11

SFS 1999:1211

Artikel 22

1

Denna konvention, som är upprättad i ett enda original på danska, engel-

ska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska,
spanska och tyska språken, vilka samtliga tio texter är lika giltiga, skall de-
poneras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas råds generalsekretariat.
Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av re-
geringarna i signatärstaterna.

1

Av artikel 3 i konventionen den 21 december 1995 framgår att konventionen den

23 juli 1990 även upprättats på finska och svenska samt att dessa två texter har giltig-
het på samma villkor som övriga texter.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.