SFS 1999:265 Lag om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000 och 2001 års taxeringar

990265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskilt grundavdrag och
deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa
fall vid 2000 och 2001 års taxeringar;

utfärdad den 20 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

För den som inte har haft inkomst av aktiv näringsverksamhet eller an-

nan inkomst av tjänst än folkpension och pensionstillskott enligt 2 eller 2 b §
lagen (1969:205) om pensionstillskott eller allmän tilläggspension som för-
anlett avräkning av sådant pensionstillskott skall vid 2000 respektive 2001
års taxeringar 2 respektive 3 § gälla i stället för vad som sägs om deklara-
tionsskyldighet i 2 kap. 6 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kon-
trolluppgifter.

2 §

Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2000 års taxering

gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande belopp:

a) för gift skattskyldig: 134,82 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap.

6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och

b) för annan skattskyldig: 152,32 procent av prisbasbeloppet.
Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under

någon del av året har fått folkpension som ogift.

Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räk-

nas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension.

3 §

Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2001 års taxering

gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande belopp:

a) för gift skattskyldig: 135,29

procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap.

6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och

b) för annan skattskyldig: 152,79 procent av prisbasbeloppet.
Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under

någon del av året har fått folkpension som ogift.

Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räk-

nas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension.

4 §

Det särskilda grundavdraget enligt 48 § 4 mom. kommunalskattelagen

(1928:370) skall vid 2000 respektive 2001 års taxeringar i stället för vad som

1

Prop. 1998/99:106, bet. 1998/99:SoU14, rskr. 1998/99:209.

SFS 1999:265

Utkom från trycket
den 25 maj 1999

background image

2

SFS 1999:265

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

sägs i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 48 § nämnda lag uppgå till
de belopp som anges i 2 respektive 3 §.

Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt punkt 1 fjärde och

femte styckena av anvisningarna till 48 § kommunalskattelagen skall vid
2001 års taxering göras med 66,5 procent.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.