SFS 2000:791 Lag om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000 och 2001 års taxeringar

000791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:265) om särskilt
grundavdrag och deklarationsskyldighet för
fysiska personer i vissa fall vid 2000 och 2001 års
taxeringar;

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:265) om sär-

skilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall
vid 2000 och 2001 års taxeringar

dels

att rubriken till lagen samt 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

Lag om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för
fysiska personer i vissa fall vid 2000–2003 års taxeringar

1 §

För den som inte har haft inkomst av aktiv näringsverksamhet eller an-

nan inkomst av tjänst än folkpension och pensionstillskott enligt 2 eller 2 b §
lagen (1969:205) om pensionstillskott eller allmän tilläggspension som för-
anlett avräkning av sådant pensionstillskott skall vid 2000–2003 års taxe-
ringar 2 respektive 3 § gälla i stället för vad som sägs om deklarationsskyl-
dighet i 2 kap. 6 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgif-
ter.

3 §

Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2001–2003 års

taxeringar gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande be-
lopp:

a) för gift skattskyldig: 135,4 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring och

b) för annan skattskyldig: 152,9 procent av prisbasbeloppet.
Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under

någon del av året har fått folkpension som ogift.

Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räk-

nas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension.

5 §

Vid 2002 respektive 2003 års taxering skall det särskilda grundavdra-

get enligt 63 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) i stället för vad som sägs i
63 kap. 8 § den lagen uppgå till de belopp som anges i 3 §.

1

Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.

SFS 2000:791

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

2

SFS 2000:791

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt 63 kap. 9 § inkomst-

skattelagen skall vid 2002 och 2003 års taxeringar göras med 66,5 procent.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.