SFS 2000:1010 Lag om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

001010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:265) om särskilt
grundavdrag och deklarationsskyldighet för
fysiska personer i vissa fall vid 2000–2003 års
taxeringar;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1999:265)

2

om särskilt

grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid
2000–2003 års taxeringar skall ha följande lydelse.

3 §

3

Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2001–2003 års

taxeringar gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande be-
lopp:

a) för gift skattskyldig: 138,1 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring och

b) för annan skattskyldig: 155,9 procent av prisbasbeloppet.
Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under

någon del av året har fått folkpension som ogift.

Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räk-

nas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2000:791.

3

Senaste lydelse 2000:791.

SFS 2000:1010

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.