SFS 2001:1241 Lag om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar / SFS 2001:1241 Lag om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
011241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:265) om särskilt
grundavdrag och deklarationsskyldighet för
fysiska personer i vissa fall vid 2000�2003 års
taxeringar;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1999:265) om särskilt

grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid
2000�2003 års taxeringar skall ha följande lydelse.

1 §

2

För den som inte har haft inkomst av aktiv näringsverksamhet eller

annan inkomst av tjänst än folkpension och pensionstillskott enligt 2 eller
2 b § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller allmän tilläggspension som
föranlett avräkning av sådant pensionstillskott skall vid 2000�2003 års taxe-
ringar 2 respektive 3 § gälla i stället för vad som sägs om deklarationsskyl-
dighet i 2 kap. 2 § 1 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontroll-
uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid

2003 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

2

Senaste lydelse 2000:791.

SFS 2001:1241

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.