SFS 2014:286 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av Arbetsförmedlingen och Trafikverket / SFS 2014:286 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden
140286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade av den
offentliga arbetsförmedlingen och
Rederinämnden;

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1999:591) om

kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsför-
medlingen och Rederinämnden

2 samt 1 § ska ha följande lydelse.

Lag om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den
offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket

1 §

3

Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat, stöd till skyddat arbete

hos en offentlig arbetsgivare och stöd till yrkesintroduktion som beslutats av
den offentliga arbetsförmedlingen samt sjöfartsstöd som beslutats av Trafik-
verket får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skatte-
konto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de stöd som ska krediteras

skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:971.

3 Senaste lydelse 2013:971.

SFS 2014:286

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.