SFS 2020:479 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket

SFS2020-479.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på

skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga

arbetsförmedlingen och Trafikverket

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (1999:591) om
kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbets-
förmedlingen och Trafikverket2 samt 1 § ska ha följande lydelse.

Lag om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av

Arbetsförmedlingen och Trafikverket
1 §
3 Ekonomiskt stöd för anställning till en arbetsgivare som har beslutats
av Arbetsförmedlingen, och sjöfartsstöd som har beslutats av Trafikverket,
får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på ett sådant skattekonto
som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om de stöd som får krediteras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:286.
3 Senaste lydelse 2014:286.

SFS

2020:479

Publicerad
den

6 juni 2020

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.