SFS 2003:494 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd och sjöfartsstöd på skattekonto

030494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av
anställningsstöd och sjöfartsstöd på skattekonto;

utfärdad den 26 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till lagen (1999:591) om

kreditering av anställningsstöd och sjöfartsstöd på skattekonto

2

samt lagen

skall ha följande lydelse.

Lag om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av
arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden.

Anställningsstöd och stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare
som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet samt sjöfartsstöd som beslutats
av Rederinämnden får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på så-
dant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som skall kredi-

teras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235.

2

Senaste lydelse av lagen 2001:759.

SFS 2003:494

Utkom från trycket
den 8 juli 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.