SFS 1999:591 Lag om kreditering av anställningsstöd på skattekonto

990591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kreditering av anställningsstöd på skattekonto;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Anställningsstöd som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet får tillgodo-

föras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprät-
tats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som skall kredi-

teras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:100, bet. 1998/99:FiU27, rskr. 1998/99:249.

SFS 1999:591

Utkom från trycket
den 18 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.