SFS 2001:759 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto

010759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av
anställningsstöd på skattekonto;

utfärdad den 25 oktober 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till lagen (1999:591) om

kreditering av anställningsstöd på skattekonto samt lagen skall ha följande
lydelse.

Lag om kreditering av anställningsstöd och sjöfartsstöd på
skattekonto

Anställningsstöd som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet och sjöfarts-
stöd som beslutats av Rederinämnden får tillgodoföras arbetsgivaren genom
kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap.
5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som skall kredi-

teras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:127, bet. 2001/02:TU3, rskr. 2001/02:2.

SFS 2001:759

Utkom från trycket
den 6 november 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.