SFS 2005:1194 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

051194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade av
arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden;

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1999:591) om kreditering

på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och
Rederinämnden

2 skall ha följande lydelse.

Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat och stöd till skyddat arbete

hos en offentlig arbetsgivare som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet
samt sjöfartsstöd som beslutats av Rederinämnden får tillgodoföras arbetsgi-
varen genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne
enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som skall kredi-

teras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109.

2 Senaste lydelse av lagen 2003:494.

SFS 2005:1194

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.