SFS 2011:1396 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

111396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade av
arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1999:591) om kreditering

på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och
Rederinämnden

2 ska ha följande lydelse.

1 §

Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat och stöd till skyddat

arbete hos en offentlig arbetsgivare som beslutats av arbetsmarknadsmyn-
dighet samt sjöfartsstöd som beslutats av Rederinämnden får tillgodoföras
arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap.
1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som ska kredite-

ras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2005:1194.

SFS 2011:1396

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.