SFS 2001:960 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 2001:960 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
010960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på

avfall skall ha följande lydelse.

4 §

Avfallsskatt skall betalas med 288 kronor per ton avfall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

SFS 2001:960

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.