Lag (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1999:892
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:13
Länk: Länk till register

SFS nr:

1999:892
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1999-10-28
Ändrad: t.o.m. SFS

2006:13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport som Sverige och Oman undertecknade den 8 juli 1998 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och engelska.
Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.


Övergångsbestämmelser

1999:892

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1995.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH SULTANATET OMANS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING PÅ INKOMST SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL FLYGTRANSPORT

Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Omans regering;

Som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport;

Har kommit överens om följande:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet
   1. De skatter på vilka avtalet tillämpas är:
      a) I Konungariket Sverige:

1)   den statliga inkomstskatten,
2)   den kommunala inkomstskatten,
  (i det följande benämnda "svensk skatt"),
b) I Sultanatet Oman:

1)   bolagsskatten på inkomster,
2)   vinstskatten på kommersiella och industriella
  etableringar,
  (i det följande benämnda "omansk skatt").
2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som i endera avtalsslutande staten efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall omedelbart meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning vilka berör detta avtal.

Artikel 2

Definitioner
   1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:
      a) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Konungariket Sverige eller Sultanatet Oman, beroende på sammanhanget;
      b) "skatt" åsyftar svensk skatt eller omansk skatt, beroende på sammanhanget;
      c) "företag i en avtalsslutande stat" åsyftar

1)   Oman Air och Gulf Air, eller
2)   Scandinavian Airlines System (SAS);
ovan angivna företag kan till antalet utökas eller ersättas av andra företag genom utväxlande av brev eller annat motsvarande arrangemang mellan de båda avtalsslutande staterna;
      d) "internationell trafik" åsyftar transport med luftfartyg som används av ett företag i en avtalsslutande stat, utom då luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;
      e) "behörig myndighet" åsyftar:
   - i Konungariket Sverige, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud,
   - i Sultanatet Oman, ställföreträdande premiärministern för finansiella och ekonomiska angelägenheter eller dennes befullmäktigade ombud.
   2. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter som är föremål för detta avtal.

Artikel 3

Undvikande av dubbelbeskattning
   1. Inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.
   2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas också på andel i inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.
   3. Vid tillämpningen av denna artikel:
      a) åsyftar uttrycket "användning av luftfartyg" verksamhet i form av flygtransport av passagerare, bagage, levande inventarier, varor eller post som bedrivs av företag i en avtalsslutande stat och inbegriper försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar för sådan transport;
      b) ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik anses som inkomst från användning av sådant luftfartyg.
   4. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av luftfartyg, som detta företag äger och använder i internationell trafik och vars inkomst av denna verksamhet beskattas endast i denna stat, samt vinst som detta företag förvärvar på grund av avyttring av reservdelar och annan utrustning hänförlig till användningen av sådant luftfartyg, skall undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 4

Omförhandling

Om företag i Konungariket Sverige påförs skatt av sådant slag som anges i artikel 1, på sådan inkomst som anges i artikel 3, i en stat i vilken Gulf Air är det nationella lufttransportbolaget, skall de avtalsslutande staterna utan dröjsmål inleda förhandlingar i syfte att i motsvarande mån justera de undantag från beskattning som följer av artikel 3 i detta avtal.

Artikel 5

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

Artikel 6

Ikraftträdande

De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som enligt respektive lagstift-ning krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas från och med den första januari 1995.

Artikel 7

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter fem år räknat från den dag då avtalet träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla avseende räkenskapsår som börjar den första januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av det år då uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Muscat den 8 juli 1998,...., i två exemplar på arabiska, svenska och engelska språken. Alla språken äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Lave Johnsson

För Sultanatet Omans regering

Ahmed bin Abdulnabi Makki

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME DERIVED FROM INTERNATIONAL AIR TRANSPORT

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Sultanate of Oman;

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation of Income derived from international air transport;

Have agreed as follows:

Article 1

Taxes covered

(1) The taxes which are the subject of this Agreement are:

(a) In the Kingdom of Sweden:

(i)   the National income tax;
(ii)  the Municipal income tax;
  (hereinafter referred to as"Swedish tax");
(b) In the Sultanate of Oman:

(i)   the Company Income Tax;
(ii)  the Profit Tax on Commercial and Industrial
  establishments;
  (hereinafter referred to as "Omani tax").
(2) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1) of this Article.

Each Contracting State shall immediately inform the other Contracting State of any substantial changes which have been made in its respective taxation laws which affect this Agreement.

Article 2

Definitions

(1) In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Kingdom of Sweden or the Sultanate of Oman as the context requires;

(b) the term "tax" means Swedish tax or Omani tax as the context requires;

(c) the term "enterprise of a Contracting State" means:

1)   Oman Air or Gulf Air, or
2)   Scandinavian Airlines System (SAS);
the above mentioned enterprises may be added to or replaced by other enterprises through the exchange of letters or any other similar arrangements between the two Contracting States;

(d) the term "international traffic" means any transport by an aircraft operated by an enterprise of a Contracting State except when the aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(e) the term "competent authority" means:
   - in the case of the Kingdom of Sweden, the Minister of Finance or his authorised representative,
   - in the case of the Sultanate of Oman, the Deputy Prime Minister for Financial and Economic Affairs or his authorised representa-tive.

(2) In the application of the provisions of this Agreement by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 3

Avoidance of double taxation

(1) Income and profits derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to the share of income and profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

(3) For the purposes of this Article:

(a) the term "operation of aircraft" means transportation by air of passengers, baggage, livestock, goods or mail, carried on by an enterprise of a Contracting State, and includes the sale of tickets or similar documents for such transportation,

(b) interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft.

(4) Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of aircraft owned and operated by the enterprise in international traffic, the income from which is taxable only in that State, and gains from the alienation of spares and equipment used by the enterprise in the operation of such aircraft shall be exempt from tax in the other Contracting State.

Article 4

Renegotiation

If an enterprise of the Kingdom of Sweden is charged to tax of the kind referred to in Article 1, with respect to income and profits referred to in Article 3, in any State of which Gulf Air is the national carrier, the Contracting States shall open negotiations without delay with a view to adjusting accordingly the exemptions afforded by Article 3 of this Agreement.

Article 5

Mutual agreement procedure

The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

Article 6

Entry into force

Each Contracting State shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the relevant procedures required by its law to bring this Agreement into force. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect as regards income and gains arising on or after the first day of January, 1995.

Article 7

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely but either Contracting State may terminate it by giving notice of termination through diplomatic channels, at least six months before the end of any calendar year after the fifth year following that of the entry into force. In such event this Agreement shall cease to be effective for any year of assessment commencing on or after 1 January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat this eighth day of July 1998 AD,...., in Arabic, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Lave Johnsson

For the Government of the Sultanate of Oman

Ahmed bin Abdulnabi Makki

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.