SFS 2003:733 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation / SFS 2003:733 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
030733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion
för utgifter för vissa anslutningar för tele- och
datakommunikation;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1380) om

skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommu-
nikation

2

dels att 15 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 § skall utgå,
dels att i 14 och 16 §§ ordet ⬝skattemyndighet⬝ i olika böjningsformer

skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝ i motsvarande form,

dels att i 11 § orden ⬝en skattemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

ket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. �ldre föreskrifter i 16 § andra

stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 14 § 2002:975.

SFS 2003:733

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.