SFS 2000:142 Lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund / SFS 2000:142 Lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
000142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den
fasta vägförbindelsen över �resund;

utfärdad den 23 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindel-

sen över �resund samt tillhörande protokoll, som undertecknades i januari
2000, skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska och
danska med samma giltighet. Den svenska texten framgår av bilagan till
denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

LARS-ERIK L�VD�0N
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:58, bet. 1999/2000:SkU19, rskr. 1999/2000:153.

SFS 2000:142

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:142

Bilaga

Avtal
mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks
regering om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över
�resund

Regeringarna i Konungariket Sverige och Konungariket Danmark har enats
om följande bestämmelser:

Artikel 1

Avtalets syfte

Syftet med detta avtal är att överenskomma hur mervärdesskatten på passa-
geavgiften för den fasta vägförbindelsen över �resund skall fördelas samt
dessutom fastställa en administrativ ordning, som möjliggör en förenklad
hantering av avdrag och återbetalning av mervärdesskatt för passagen över
den fasta förbindelsen över �resund.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal förstås med uttrycket:

1. ⬝Den behöriga myndigheten⬝:
a. i Danmark: Skatteministern,
b. i Sverige: Finansministern,
eller den myndighet i envar av dessa stater åt vilken det uppdras att

handha frågor beträffande avtalet.

2. ⬝Utländska företagare⬝: Företagare som är skattskyldiga till mervärdes-

skatt i ett annat EU-land än Danmark eller Sverige samt företagare som är
etablerade utanför EU.

3. ⬝Passageavgift⬝: Den avgift som tas ut för passage över den fasta väg-

förbindelsen över �resund.

Artikel 3

Beskattningsunderlaget

Vid fördelning av det beskattningsbara värdet av passageavgiften tillkom-
mer 50 procent av beskattningsunderlaget Danmark och 50 procent av be-
skattningsunderlaget Sverige.

Artikel 4

Avdrag

Företagare, som är skattskyldiga i Danmark, kan i enlighet med de danska
reglerna dra av såväl den danska som den svenska mervärdesskatten på pas-
sageavgiften. Företagare, som är skattskyldiga i Sverige, kan i överensstäm-
melse med de svenska reglerna dra av såväl den svenska som den danska
mervärdesskatten på passageavgiften.

background image

3

SFS 2000:142

Artikel 5

�&terbetalning till utländska företagare

�&terbetalning av den danska och svenska mervärdesskatten på passageavgif-
ten till utländska företagare skall ske i Sverige. �&terbetalningen skall ske i
enlighet med rådets åttonde direktiv av den 6 december 1979 om harmonise-
ring av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter � Regler
för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade
inom landets territorium (79/1072/EEG) samt rådets trettonde direktiv av
den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
om omsättningsskatter � Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skatt-
skyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium (86/
560/EEG), såsom nämnda direktiv är genomförda i svenska författningar.

Artikel 6

Gottgörelse och ränta på utbetald skatt

De svenska myndigheterna skall föra noteringar över utbetalade belopp till
utländska företagare. Den behöriga svenska myndigheten skall, innan ut-
gången av den månad som följer efter utbetalningsmånaden, översända en
samlad nota med det belopp som avser dansk mervärdesskatt till den behö-
riga danska myndigheten. Till beloppet skall läggas en ränta motsvarande
genomsnittet av räntan på den svenska tvåmånaders statsskuldväxeln för den
månad utbetalningarna skett. Beloppet anges i SEK. Den behöriga danska
myndigheten skall föra över det samlade beloppet till de svenska myndighe-
terna senast den 15 i den följande månaden. Närmare bestämmelser om hur
överföringen skall göras får avtalas om mellan de behöriga myndigheterna i
Danmark och i Sverige.

Artikel 7

Merkostnader

Den behöriga svenska myndigheten skall årligen meddela den behöriga
danska myndigheten storleken på de administrativa merkostnaderna för att
återbetala dansk mervärdesskatt till utländska företagare. Danmark skall
gottgöra Sverige dessa merkostnader. Gottgörelsen skall ske senast den 15 i
månaden efter att meddelandet lämnats.

Artikel 8

Revision

Den behöriga danska myndigheten äger rätt att ta del av resultatet av den be-
höriga svenska myndighetens internrevisions granskning av system och ruti-
ner avseende återbetalningar av mervärdesskatt på passageavgifterna till ut-
ländska företagare.

background image

4

SFS 2000:142

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft 30 dagar efter det att följande villkor har uppfyllts:

1. Europeiska unionens råd har beslutat, att Danmark och Sverige kan

frångå det sjätte direktivet av den 17 maj 1977 om harmonisering av med-
lemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter � Gemensamt system
för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (77/388/EEG), om hanteringen
av mervärdesskatten för den fasta förbindelsen över �resund.

2. De avtalsslutande parterna genom utväxling av diplomatiska noter un-

derrättat varandra om att alla de lagstadgade åtgärder, som är nödvändiga för
avtalets ikraftträdande, har fullgjorts.

Artikel 10

Giltighetsperiod och ändring av avtalet

1. Detta avtal har ingåtts på obestämd tid. Det kan genom skriftligt med-

delande sägas upp via diplomatiska kanaler av var och en av de avtalsslu-
tande parterna och skall upphöra att gälla sex månader efter att sådant med-
delande har mottagits.

2. Fråga om ändring kan när som helst tas upp av en av de avtalsslutande

parterna.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndi-
gade, undertecknat detta avtal i två exemplar på svenska och danska språken
varvid varje text äger lika vitsord.

För Konungariket Sveriges

För Konungariket Danmarks

regering

regering

Claes Ljungh

Peter Loft

Undertecknat den 25 januari 2000

Undertecknat den 27 januari 2000

background image

5

SFS 2000:142

Protokoll

Vid undertecknande av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och
Konungariket Danmarks regering om mervärdesskatt för den fasta vägför-
bindelsen över �resund är undertecknade överens om följande bestämmelse
som skall utgöra en integrerande del av avtalet:

Till artikel 10:

I punkt 2 sägs att fråga om ändring av avtalet när som helst kan tas upp av en
av de avtalsslutande parterna. Parterna har meddelat att ett skäl till ändring
av avtalet kan vara att det föreligger en väsentlig skillnad mellan antalet
danska och svenska företagare som använder den fasta vägförbindelsen över
�resund.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndi-
gade, undertecknat detta protokoll i två exemplar på svenska och danska
språken varvid varje text äger samma vitsord.

För Konungariket Sveriges

För Konungariket Danmarks

regering

regering

Claes Ljungh

Peter Loft

Undertecknat den 25 januari 2000

Undertecknat den 27 januari 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.