Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2000:334
Departement: Finansdepartementet S1
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1180
Länk: Länk till register

SFS nr:

2000:334
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2000-05-25
Ändrad: t.o.m. SFS

2001:1180
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Innehåll

1 §   I denna lag finns särskilda bestämmelser om beskattningen vid avveckling av kärnkraft vid tillämpning av
   - inkomstskattelagen (1999:1229), och
   - lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Definitioner

2 §   Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Skattefria ersättningar

Ersättning för framtida inkomstbortfall

3 §   Ersättning för framtida inkomstbortfall som ett företag får enligt lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling eller på grund av avtal med staten om avveckling av kärnkraft skall inte tas upp som intäkt.

Första stycket gäller bara om ersättningen beräknats netto efter inkomstskatt.

4 §   Ersättning för ökade utgifter för skatt eller för tidigarelagda skattekostnader som ett företag får på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § skall, i sådana fall som avses i 3 § andra stycket, inte tas upp som intäkt.

Beskattningen av tillgångar som omfattas av ersättningen

5 §   En utgift som får anses ha beaktats vid beräkning av ersättning enligt 3 § får inte dras av vare sig omedelbart eller genom värdeminskningsavdrag. I fråga om inventarier, byggnader och markanläggningar skall det skattemässiga värdet i sådana fall anses vara noll.

6 §   I fråga om kapitaltillgångar vars värde får anses ha beaktats vid beräkning av ersättning enligt 3 § skall omkostnadsbeloppet anses vara noll.

7 §   Lagertillgångar vars värde får anses ha beaktats vid beräkning av ersättning enligt 3 § skall anses nedskrivna med ett belopp som motsvarar det skattemässiga värdet på dessa tillgångar.

Ersättning för framtida utgifter

8 §   Ersättning för framtida utgifter som ett företag får på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket får tas upp som intäkt det beskattningsår då ersättningen betalas ut.

Överlåtelse av elkraft

9 §   Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket överlåter elkraft till ett pris som understiger marknadsvärdet, skall inte bestämmelserna om uttagsbeskattning i 22 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) eller bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. samma lag tillämpas.

Överlåtelser m.m. av andra tillgångar

En tillgång som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn

10 §   Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket överlåter en tillgång, som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn och som inte är elkraft, eller upplåter nyttjanderätten till en sådan tillgång, gäller bestämmelserna i 11-18 §§.

Om det är fråga om ett uppskovsgrundande andelsbyte eller en koncernintern andelsavyttring, skall det omkostnadsbelopp som skulle ha använts för de överlåtna andelarna anses som anskaffningsutgift för de mottagna andelarna.

Första och andra styckena tillämpas bara om det överlåtande och det förvärvande företaget - eller i fråga om upplåtelse av en nyttjanderätt, upplåtaren och nyttjanderättshavaren - begär det. Lag (2001:1180).

Beskattningen hos det överlåtande företaget

11 §   För andra tillgångar än kapitaltillgångar skall det överlåtande företaget i stället för ersättningen ta upp de skattemässiga värdena som intäkt.

Om inventarier som överlåts bara är en del av överlåtarens samtliga inventarier, skall en skälig del av hela det skattemässiga värdet tas upp.

12 §   Kapitalvinster eller kapitalförluster som uppkommer hos det överlåtande företaget skall inte tas upp respektive får inte dras av.

13 §   Om en fastighet som är kapitaltillgång överlåts, skall värdeminskningsavdrag m.m. som avses i 26 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) inte återföras.

Beskattningen hos det förvärvande företaget

14 §   Det förvärvande företaget skall anses ha anskaffat andra tillgångar än kapitaltillgångar för ett belopp som motsvarar det som det överlåtande företaget skall ta upp enligt 11 §.

I fråga om kapitaltillgångar inträder det förvärvande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Beskattningen hos det upplåtande företaget

15 §   Det upplåtande företaget skall i stället för ersättningen ta upp de skattemässiga värdena på de tillgångar som omfattas av upplåtelsen som intäkt och omedelbart göra avdrag för de skattemässiga värdena.

Beskattningen hos nyttjanderättshavaren

16 §   Om ett företag får en nyttjanderätt skall företaget anses ha anskaffat tillgångarna för motsvarande belopp som upplåtaren skall ta upp enligt 15 §. Företaget får dra av utgiften för nyttjanderätten i form av värdeminskningsavdrag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för de tillgångar nyttjanderätten avser.

Avdrag för värdeminskning

17 §   Om en tillgång överlåts, får värdeminskningsavdragen enligt bestämmelserna om inventarier i 18 kap. 3-5 §§, om byggnader i 19 kap. 4-7 §§ och om markanläggningar i 20 kap. 4-8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) göras av det överlåtande företaget i stället för det förvärvande företaget för hela det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Avsättningar

18 §   Om det överlåtande företaget har gjort avdrag för framtida utgifter som hänför sig till det som överlåtits, skall avdragen inte återföras hos det överlåtande företaget utan hos det förvärvande företaget.

En tillgång som hänför sig till den avvecklade reaktorn

19 §   Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket överlåter en tillgång som hänför sig till den avvecklade reaktorn skall överlåtaren inte ta upp någon intäkt.
Förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.

Räkenskapsenlig avskrivning

20 §   Om det skattemässiga värdet är högre än värdet enligt balansräkningen, skall vid tillämpning av bestämmelserna i 18 kap. 13-22 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skillnadsbeloppet dras av enligt bestämmelserna i andra stycket.

Avdrag får göras med högst 30 procent av skillnadsbeloppet under det första beskattningsåret och därefter med högst 30 procent per år beräknat på det oavskrivna beloppet. Avdrag får dock alltid ske med så stort belopp att det oavskrivna beloppet inte överstiger skillnadsbeloppet minskat med en årlig avskrivning med 20 procent.

Stämpelskatt

21 §   Om fast egendom eller tomträtt förvärvas på grund av ett sådant avtal som avses i 3 §, är förvärvet inte skattepliktigt enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.


Övergångsbestämmelser

2000:334
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas på händelser som inträffat den 1 januari 1999 eller senare.
   2. Skall till följd av bestämmelserna i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) inkomstskattelagen inte tillämpas gäller lagen vid tillämpning av
   - den upphävda kommunalskattelagen (1928:370),
   - den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
   - den upphävda lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris,
   - den upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, och
   - den upphävda lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner.

2001:1180

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.