SFS 2001:1243 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. / SFS 2001:1243 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
011243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:46) om
omräkningsförfarande vid beskattning för företag
som har sin redovisning i euro, m.m.;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:46) om omräk-

ningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro,
m.m.

dels

att 3 § skall upphöra att gälla,

dels

att 4 § skall ha följande lydelse.

4 §

Enligt 1 kap. 9 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kon-

trolluppgifter skall uppgifter enligt den lagen till sina belopp anges i svenska
kronor.

Omräkning till kronor skall göras enligt 5�7 §§. Det omräknade resultatet

skall vara utgångspunkt för den justering av det bokföringsmässiga resultatet
som skall göras vid den skattemässiga inkomstberäkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

SFS 2001:1243

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.