SFS 2011:1402 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. / SFS 2011:1402 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
111402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:46) om
omräkningsförfarande vid beskattningen för
företag som har sin redovisning i euro, m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 15 §§ samt rubriken närmast

före 4 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för
företag som har sin redovisning i euro, m.m. ska ha följande lydelse.

Inkomstdeklaration m.m.

4 §

2

Om uppgifterna i en inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244) till sina belopp ska anges i svenska kronor, ska omräkning till
kronor göras enligt 5�7 §§. Det omräknade resultatet ska vara utgångspunkt
för den justering av det bokföringsmässiga resultatet som ska göras vid den
skattemässiga inkomstberäkningen.

15 §

Vid redovisning av uppgifter om mervärdesskatt enligt skatteför-

farandelagen (2011:1244) ska omräkning ske med den genomsnittliga växel-
kursen för den period som redovisningen avser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. I fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227)

om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller 4 § i sin äldre lydelse.

3. I fråga om uppgifter om mervärdesskatt som ska redovisas enligt skat-

tebetalningslagen (1997:483) gäller 15 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2001:1243. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2011:1402

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.