SFS 2012:845 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

120845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

3

dels att 1 kap. 3 § och 3 kap. 1 och 3 §§ samt rubriken närmast före 3 kap.

1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

3 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra före-

skrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad som sägs

i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30–32 §§,
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33–35 §§,
6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38–41 §§,
7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 § med den

begränsning som anges i 3 kap. 2 a § i denna lag,

8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och
9. straff i 49 §.
Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller även

22 § personuppgiftslagen.

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr.2012/13:76.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

SFS 2012:845

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:845

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3 kap.

Information till den registrerade m.fl.

1 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information

till den registrerade i 23 och 25–27 §§ personuppgiftslagen (1998:204), med
de begränsningar som anges i 2 och 2 a §§.

2 a §

Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete enligt

lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i
fråga om beskattning tillämpas inte 23, 25, 26, 28 och 42 §§ person-
uppgiftslagen (1998:204) om sådana begränsningar är nödvändiga med hän-
syn till ett intresse som anges i 8 a § f personuppgiftslagen.

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
anslutande författningar, med den begränsning som anges i 2 a § i fråga om
rättelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.