SFS 2007:329 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS 2007:329

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 och 4 §§ samt 2 kap. 3, 7

och 8 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets be-
skattningsverksamhet skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324)
om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, om behandlingen är
helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda
att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer och avlidna.

4 §

3

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter och

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande,

8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt

ärvdabalken, och

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

2

Senaste lydelse 2003:670.

3

Senaste lydelse 2006:583.

SFS 2007:329

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:329

9. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas för

tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekäm-
pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar.

2 kap.

3 §

4

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behand-

las i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeför-

hållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i

fackförening,

10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende, och
12. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och döds-

boanmälningar enligt ärvdabalken.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgö-

rande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt
åtagande.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

7 §

5

Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen

får i verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medver-
kan i brottsutredningar endast omfatta de uppgifter som avses i 3 § 1–5, 7,
10 och 11.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första stycket får omfatta.

8 §

6

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses

i 3 § 1–5, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 10 och
11 får endast avse den som är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyn-
digheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med
make.

4

Senaste lydelse 2001:327.

5

Senaste lydelse 2006:583.

6

Senaste lydelse 2006:732.

background image

3

SFS 2007:329

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 10 och

11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär en-
ligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller före-
mål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punkt-
skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral-
oljeprodukter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första och andra styckena får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.