SFS 2013:645 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

130645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 4 § och 2 kap. 2 och 3 §§ la-

gen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk-
samhet

3 ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

4

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter och

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande,

8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärv-

dabalken,

9. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlän-

ningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för
arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige, och

10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas för

tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekäm-
pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar.

1 Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om mini-
mistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052).

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

4 Senaste lydelse 2007:329.

SFS 2013:645

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:645

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2 kap.

2 §

5

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 1 kap. 4 § 1–9. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §

6

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeför-

hållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fack-

förening,

10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och döds-

boanmälningar enligt ärvdabalken, och

13. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare

om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön
och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vis-
tas i Sverige.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande

av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt
åtagande.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2001:327.

6 Senaste lydelse 2007:329.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.