SFS 2007:1281 Lag om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2007:1281 Lag om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
071281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen
(2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, i stället för
dess lydelse enligt lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 § Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i
3 § 1�5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10
och 11 får endast avse den som är registrerad som gäldenär hos Kronofogde-
myndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med
make.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1�5, 10 och

11. �&tkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär en-
ligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller före-
mål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punkt-
skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-
produkter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första och andra styckena får omfatta.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

SFS 2007:1281

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.