SFS 2013:963 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

130963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 3 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksam-
het

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324)
om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter och lagen (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad
eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning en-
ligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer och avlidna.

2 kap.

3 §

4

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeför-

hållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2007:329.

4 Senaste lydelse 2013:645.

SFS 2013:963

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:963

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fack-

förening,

10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och döds-

boanmälningar enligt ärvdabalken,

13. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare

om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön
och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vis-
tas i Sverige, och

14. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande

av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åta-
gande.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.