SFS 2008:970 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

080970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

dels

att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 8 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

5 §

2

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. utsökning och indrivning,
3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om för-

mån, bidrag och andra stöd,

4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra

myndigheters register.

2 kap.

8 a §

En socialnämnd får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 §

första stycket 1, 4 och 5. Åtkomsten får endast förekomma om uppgifterna
behövs i ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen
(2001:453) eller i ärende om återkrav m.m. av sådant bistånd enligt 9 kap.
samma lag. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Skatteverket
har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av
uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

2

Senaste lydelse 2003:670.

SFS 2008:970

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:970

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.