SFS 2014:1477 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

141477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 4 §§ samt 2 kap. 2 och

3 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324)
om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete och lagen (1991:1047) om sjuklön, om behandlingen
är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda
att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer och avlidna.

4 §

4

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter och

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande,

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2013:963.

4 Senaste lydelse 2013:645.

SFS 2014:1477

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1477

8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärv-

dabalken,

9. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlän-

ningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för
arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

10. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
11. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas för

tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekäm-
pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar.

2 kap.

2 §

5

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 1 kap. 4 § 1–10. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §

6

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeför-

hållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fack-

förening,

10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och döds-

boanmälningar enligt ärvdabalken,

13. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare

om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön
och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vis-
tas i Sverige,

14. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete, och

15. uppgifter om sjuklönekostnad.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande

av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åta-
gande.

5 Senaste lydelse 2013:645.

6 Senaste lydelse 2013:963.

background image

3

SFS 2014:1477

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.