SFS 2015:901 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

150901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 2 kap. 2, 3 och 10 §§

lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som

behövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter,

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande,

8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlän-

ningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för
arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas för

tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekäm-
pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar.

1 Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2014:1477.

SFS 2015:901

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:901

2 kap.

2 §

4

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 1 kap. 4 § 1–9. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §

5

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeför-

hållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fack-

förening,

10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare

om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön
och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vis-
tas i Sverige,

13. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete, och

14. uppgifter om sjuklönekostnad.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande

av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åta-
gande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgif-
ter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

10 §

6

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt upp-
gifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

4 Senaste lydelse 2014:1477.

5 Senaste lydelse 2014:1477.

6 Senaste lydelse 2009:491. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2015:901

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.