SFS 1982:453

820453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:453

Utkom från trycket

den 21 juni 1982

Lag

om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 10 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 10 §§ skatteregisterlagen

(1980; 343) skall ha nedan angivna lydelse.

I § För de ändamål som anges i de nna paragraf skall med hjälp av auto­

matisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett

regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis­

ka och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon­

trollverksamhet,

3. inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions­

grundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953: 272).

Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kro­

nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet.

10 § Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas

endast för de ändamål som anges i 1 S och i den utsträckning i övr igt som
anges i an dra-femte styckena.

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får ha terminalåtkomst till upp­

gifter som avses i 5 och 6 §§. 7 § 1 -6 samt de uppgifter därutöver som be­

hövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får vidare ha terminalåtkomst

till uppgifter som avses i 7 § 7 - 15 och som hänför sig till länet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och

6 SS samt 7 S 1 -15.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till d et centrala skattere­

gistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 S§ samt 7 S 1,3 och 4. Kronofog­
demyndighet i d et län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får

vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 § 7, 8, 12 och

13, Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär hos

952

' Prop. 1981/82; 160, SkU 67, rskr 369 .

¬

background image

kronofogdemyndighet eller make till g äldenären eller annan som sambe-

SFS 1982:453

skattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 § I får terminalåt­

komsten avse också den som är delägare i fåmansföretag där någon som

avses i tred je meningen är delägare.

Denna lag träd er i kraft den I ju li 1982.

På regeringens vägna r

ROLFWIRTÉN

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.