SFS 1980:343

800343.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

-r^jxiaz

Skatteregisterlag;

SFS 1980:343

iilfarclad den 22 maj !980.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs följande.

Utkom frän trycket

den lOjuni 1980

Inledande bc.stäminelser

I § För de ändamål som anges i den na paragraf skall med hjälp av auto
matisk databehandling föras ett centralt skattcregister för hela riket och ett
'•'^gionalt ska tteregister för varje län.

' Prop. 1979/80: 146. SkU .^6. rskr 3.1.^.

¬

background image

SFS 1980:343

K-ill 'invända s vid b eskattning för

rsrdnaj r^islcrroring av ideo.iflerinssuppgif.er be.rälTandc t«i,

"Vh uppreijniag av revisions- och annan k„,,

" t.Tnk.rsP och förmögcnhelstaxering sanil bestämmande av pt„a„„.

tolämmtmde

uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (I95):272,,

2 ,s Med b eskattning avses i de nna lag fastställande av underlag för b»,

stämmande av skatt, bestämmande och uppbörd av skatt samt be stäm­

mande av pensionsgrundande inkomst.

3 § Med skatt avses i denn a lag, om inte annat anges

1. skatt enligt uppbördslagen (1953; 272) och sjömansskatt,
2. mervärdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift för vilken riksskatte-

verket är beskattningsmyndighet och vägtrafikskatt,

3. arbetsgivaravgift.

4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift.
5. ränta och avgift som utgår i s amband med uppbörd eller indrivning av

skatt eller avgift enligt 1 -4.

Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och avgift enligt i

1 § nämnda lag. även annan avgift och ränta som utgår enligt bestämmel­

serna i lagen.

4 § Riksskatteverket förfogar över det centrala skatteregistret. Länssty­

relse och lokal skattemyndighet förfogar över det centrala skatteregislret

såvitt gäller uppgifter som hänför sig till länet respektive fögderiet. Läns­
styrelsen förfogar över det regionala registret för länet.

564

Det centrala skatteregistrets innehåll

5 § För fysisk person som är kyrkobokförd i riket skall i det ce ntrala

skatteregistret anges

1. personnummer, namn. adress, kyrkobokförings- och mantalsskriv-

ningsförhållanden.

2- registrerin g enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, särskilt regist­

rerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma.

3. förhållanden som enligt lag eller förordning skall antecknas i s kaik-

längd.

4. registrering i sjö mansregistret, tillhönghet till ic ke territoriell

Img. tillhörighet till sv enska kyrkan.

.. nationalitet, civilstånd, datum för civilståndsändring, antal liemt"^

rfn e arn som inte har uppnått 16 eller 18 års ålder, personnummer ^

denne^rrmtaxering sker med annan person, personnummer

(196'>-3Rir

som personen är berättigad till enli p'

cialförsäk-

försäkring, i de n mån det behövs för att debiter

ciaitor.saknngsavgift.

0'

¬

background image

för person som inte har uppnått 18 års ålder skall också anges person­

nummer rör den hos vilken personen är kyrkobokförd.

för person som inte har uppnått 15 års ålder skall inforas endast uppgift

om personnummer, namn och adress samt personnummer för den hos vil­
ken personen är kyrkoboktord, om inte ytterligare uppgifter som avses i

första stycket behövs för beskattning.

för person som ej är kyrkobokförd här i riket skall uppgifter enligt

första, andra eller tredje stycket införas i den mån det behövs för beskatt­

ning häri riket.

6 § För juridisk person skall i det centrala skatteregistret anges organisa­

tionsnummer. namn, (Irma. adress, hemortskommun, registrering enligt

lagen (1968:430) om mervärdeskatt, särskilt registrerings- och redovis­
ningsnummer s amt förhållanden som enligt lag eller förordning skall an­
tecknas i skattelängd. För dödsbo skall även dagen för dödsfallet anges.

SFS 1980: 343

7 § För fysisk och juridisk person f^r, utöver de uppgifter som anges i 5
och 6§§. det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i

25 § 8) taxeringslagen (1956: 623).

2. Uppgifter ang ående avslutad revision, verkställt taxeringsbesök eller

annat s ammanträffande enligt 31 § 2 mom. tredje stycket taxeringslagen.

För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag,
myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för

skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldig­

het har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som

behövs för at t bestämma skatt enligt uppbördslagen (1953: 272) s amt upp­
gifter om red ovisning, inbetalning och återbetalning av sådan skatt.

4. Uppgif t om maskinellt framställt förslag till sådant beslut som enligt

lag eller förordning skall antecknas i sk attelängd.

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av självdeklaration,

dock ej skälen för beslutet samt uppgift om att laga föifall föreligger för un­
derlåtenhet alt fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall lämnas i sj älvdeklaration i sa mmanställningarna

för statlig och kommunal inkomstskatt samt i för mögenhetsredovisningen

oni skattepliktig förmögenhet.

8. Uppgift o m beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, samt

"PPgift om utm ätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyn­

dighet, uppgift om b eslut om ackord, likvidation eller konkurs samt uppgift
om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.

11- Uppgift om telefonnummer samt särskild adress för skattsedelsför-

•'»ändelsc.

12. Uppgift fr ån kontrolluppgift enligt 37§1-3, 3b 3f och 4 taxerings­

lagen.

'2. Uppgift om beteckning, taxeringsvärde, delvärde och beskattnings­

natur för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om

fn^ighcten har Hera ägare samt sådan uppgift om fasligheten som behovs

¬

background image

SFS 1980:343

r- hPdömning huruv ida inkomst av fastigheten skall beräknas mcd ,i„

L,p„ ne av"5 S 2 mom. kommunalska„olagen <19 8:370) o ch

lampning

.

med tillämpning av namnda lagrum.

'"'|4 Urngifl om lid och art för planerad eller pägående revis ion sann b,,

skattningsperiod och skalleslag som d enna avser samt uppgift

planerat laxcringsbesök eller annat sammantratfande enhgt 31 § 2

tredje Stycket taxeringslagen.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen arnärings.

"''lö^Uppgift om bruttoint äkt av tjänst och dennas fördelning på olika ka-

tegorier av tjänst samt summan av avdrag från intäkten och dennas fordel,
ning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats å ena sidan och

Övriga kostnader å andra sidan.

17. Uppgift angående omsättning, varulager, resultat av bruttovinstbc-

liikning, annan beräkning av relationstal eller liknande, nettointäkt el er
underskott av förvärvskälla med angivande av de n del därav som belöper

på de lägare, skönsmässig beräkning, belopp som under beskattningsåret
har stått till förf ogande för lev nadskostnader, varuuttag, totala bilkostna­

der samt privat andel dära v, bilförmån, bostadsförmån eller annan sådan
förmån, avsättning til l f ond, investeringsreserv eller liknande, insättning

på skogskonto eller liknande, nedskrivning av fordringar samt av-och ned­

skrivning med högsta möjliga belopp, dock endast uppgift om att här ang-

vet förhållande föreligger och om belopp , procenttal eller årtal.

18. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om for­

donets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

De regionala skatteregistrens innehåll

8 § Regionala skatteregister får innehålla de uppgifter som anges i
5-7 §§ i den mån de hänför sig till länet.

566

Gemensamma bestämmelser
9 § Uppgifter som avses i 7 och 8 §§ får tas in i registren en dast i den ut­

sträckning som föreskrivs av regeringen eller myndighet som r egeringen

bestämmer.

Regeringen får föreskriva mindre avvikelser från bestämmelserna om re­

gisterinnehåll i denna lag.

10 § Terminalåtkomst till uppgifter i registe r enligt denna la g f?it

endast för de ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning i övrigt som

anges i andra-fjärde styckena.

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får ha terminalåtkomst till

gifter som avses i 5 och 6 §§, 7 § 1 -6 samt de uppgifter därutöver som

ovs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

, .

till

lokal skattemyndighet får vidare ha te rminal-d o

ppgi ter so m avses i 7§ 7-15 och som hänför sig till länet.

^

655

^^föverket får ha terminalåtkomst till uppgifter so m avses i-

" as samt 7 § 1 — 15

i

¬

background image

11 § Uppgifter i reg ister enligt denna lag får lämnas ut till annan myndig­
het pä medium för a utomatisk databehandling endast om detta följer av lag

eller förordning eller regeringen har medgivit det. Regeringen får uppdra åt

datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om uppgifter som in­

te omfattas av sekretess. Talan mot beslut av datainspektionen förs hos re­

geringen genom besvär.

Första stycket gäller inte i frå ga om utlämnande för beskattning.

Med utlämnande till annan myndighet jämställs utlämnande mellan olika

verksamhetsgrenar inom samma myndighet, när de är att betrakta som

självständiga i fö rhållande till varandra.

12 § Utan hinder av vad som är föreskrivet i an nan lag får uppgift i regi s­
ter enligt denna lag om registrerads namn. personnummer, adress, civil­
stånd eller k yrkobokförings- och mantalsskrivningsförhållanden lämnas ut
till enskild om det inte av särskild anledning kan antas att den registrerade

eller någon hon om närstående lider men om uppgiften röjs.

13 § Uppgifter i re gister enligt denna lag som hänför sig till viss beskatt­

ningsperiod och som inte skall tas upp i skattelängd för bevaras under
högst sju år efter utgången av det kalenderår under vilket perioden gick ut.

Uppgift om revision får bevaras under högst tio år efter utgången av det

år under vilket revisionen avslutades.

Regeringen får föreskriva om förlängd bevaringstid för uppgifter som av­

ses i första eller andra stycket.

Denna lag tr äder i kr aft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

INGEMAR MUNDEBO
(Budgetdepartementet)

, i:

SFS 1980:343

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.