SFS 1983:143

830143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:143

;

om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utkom från trycket

|

den 7 april 1983

utfärdad den 25 mars 1983.

1]

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 5-7, 10 och 12 §§ skatteregis-

l|

terlagen (1980:343) skall ha nedan angivna lydelse. Till följd härav kommer

i|

lagen att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag träder i
kraft.

Inledande bestämmelser

1

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket

och ett regionalt skatteregister för varje län.

I

Registren skall användas vid beskattning för
1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis-

j

ka och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon­

trollverksamhet,

3. inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions-

'

grundande inkomst,

'

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272)

och lagen (1968:4 30) om me rvärdeskatt.

Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kro­

nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och för riksskatteverkets
tillsyn enligt lagen (1974:174) om ide ntitetsbeteckning för juridiska perso­

ner m. fl.

2 § Med beskattning avses i denna lag fastställande av underlag för

:

bestämmande av skatt, bestämmande och uppbörd av skatt samt bestäm­
mande av pensionsgrundande inkomst.

3 § Med skatt avses i denn a lag, om inte annat anges

1. skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och sjömansskatt,

I i

2. mervärdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift för vilken r iksskatte-

verket är beskattningsmyndighet och vägtrafikskatt,

s

3. arbetsgivaravgift,

1

4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift.

|

5. ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning av

j

skatt eller avgift enligt 1 -4.

|

Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och avgift enligt 1 §

1

nämnda lag, även annan avgift och ränta som utgår enligt bestämmelserna i

lagen.

' Prop. 1982/83:83, SkU 29. rskr 203.

^ Senaste lydelse 1982:453.

337

22-SFS 1983

¬

background image

SFS 1983:143

4 § Riksskatteverket förfogar över det centrala skatteregistret. Länssty­
relse och lokal skattemyndighet förfogar över det centrala skatteregistret

såvitt gäller uppgifter som hänför sig till länet respektive fögderlet. Läns­
styrelsen förfogar över det regionala registret för länet.

Det centrala skattcregistrets innehåll

5 § För fysisk person som är kyrkobokförd I riket skall I det centrala

skatteregistret anges

1. personnummer, namn, adress, civilstånd, datum för civilståndsänd­

ring, kyrkobokförings- och mantalsskrivningsförhållanden,

2. registrering enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, särskilt regi­

strerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma,

3. förhållanden som enligt lag eller förordning skall antecknas i skatte­

längd ,

4. registrering I sjömansregistret, tillhörighet till Icke territoriell försa m­

ling, tillhörighet till svensk a kyrkan,

5. nationalltet, antal hemmavarande barn som Inte har uppnått 16 eller

18 år s ålder, personnummer för make och, om samtaxering sker med

annan person, personnummer för denne,

6. slag av pensionsförmån som personen är berättigad till enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring, I den mån det behövs för att debitera
soclalförsäkrlngsavglft,

7. slag av preliminär skatt som personen skall be tala.

För person som Inte har uppnått 18 års ålder skall också anges person­

nummer för den hos vilken personen är kyrkobokförd.

För person som Inte har u ppnått 15 års ålder skall Införas endast uppgift

om personnummer, namn och adress samt personnummer för den hos

vilken personen är kyrkobokförd, om Inte ytterligare uppgifter som avses I
första stycket behövs för beskattning.

För person som ej är kyrkobokförd här I riket skall uppgifter enligt

första, andra eller tredje stycket Införas I den mån det behövs för beskatt­

ning här I riket.

338

6 § För juridisk person och för enkelt bolag, partrederi och utländskt
företags filial I Sverige skall I det centrala skatteregistret anges

1. organisationsnummer med tidpunkt för registrering och avreglstre-

ring I registret, namn, firma, adress, hemortskommun, säte och juridisk

form,

2. registrering enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, särskilt regi­

strerings- och redovisningsnummer,

3. förhållanden som enligt lag eller förordning skall antecknas I skatte­

längd.

För dödsbo skall även den avlidnes personnummer och dagen för döds­

fallet anges.

7 § För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges I 5
och 6 §§, det centrala skatteregistret Innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena I fåmansföretag som avses I

25 § 8 ) taxeringslagen (1956:623).

¬

background image

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxeringsbesök eller

SFS 1983:143

annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom. tredje stycket taxeringslagen.

För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag,
myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för

skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyl­
dighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som

behövs för att bestämma skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och lagen

(1968:430) om mervärdeskatt samt uppgifter om redovisning, inbetalning
och återbetalning av sådana skatter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till sådant beslut som enligt

lag eller förordning skall antecknas i skattelängd.

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med

betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga

förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall läm nas i självdekl aration i sammanstäl lningarna

för statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmögenh etsredovisningen

i

om skattepliktig förmögenhet.

[

8. Uppgift om b eslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, samt

|

uppgift om utmätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen.

!<

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogde-

;

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om a ckord,

|

likvidation eller konkurs samt uppgift om betal ningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.

11. Uppgift om telefonnummer samt särskild adress för skattsedelsför-

^

sändelse.

12. Uppgift från kontrolluppgift enligt 37 § 1-3, 3b-3f och 4 taxerings-

i

lagen.

13. Uppgift om bete ckning, taxeringsvärde, delvärde och beskattnings­

natur för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om

|

fastigheten har flera ägare samt sådan uppgift om fa stigheten som behövs
för bedömning huruvida inkomst av fastigheten skall beräknas med

tillämpning av 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och uppgift

'

om intäkt som har beräknats med tillämpning av nämnda lagrum.

i

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt

'

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat taxeringsbesök eller annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom.
tredje stycket taxeringslagen.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings-

!

idkare.

16. Uppgift om bruttointäkt av tjänst och dennas fördelning på olika

kategorier av tjänst samt summan av avdrag från intäkten och dennas

j

fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats å ena sidan

|

och övriga kostnader å andra sidan.

\

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.

I

18. Uppgift angående varulager, resultat av bruttovinstberäkning, an-

j

nan beräkning av relations tal eller liknande, nettointäkt eller underskott av

förvärvskälla med angivande av den del därav som belöper på d elägare,
skönsmässig beräkning, belopp som under beskattningsåret har stått till

339

i

¬

background image

SFS 1983:143

förfogande för levnadskostnader, varuuttag, totala bilkostnader samt pri­
vat andel därav, bilförmån, bostadsförmån eller annan sådan förmån,
avsättning till fond, investeringsreserv eller liknande, insättning på skogs­

konto eller liknande, nedskrivning av fordringar samt av- och nedskrivning

med högsta möjliga belopp, dock endast uppgift om att här angivet förhål­
lande föreligger och om belopp, procenttal eller årtal.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

De regionala skatteregistrens innehåll

8 § Regionala skatteregister får innehålla de uppgifter som anges i
5-7 §§ i den mån de hänför sig till länet.

Gemensamma bestämmelser

9 § Uppgifter som avses i 7 och 8 M får tas in i registren endast i den

utsträckning som föreskrivs av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

Regeringen får föreskriva mindre avvikelser från bestämmelserna om

registerinnehåll i denna lag.

10

Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas

endast för de ändamål som anges i I § och i den utstr äckning i övri gt som

anges i an dra-femte styckena.

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får ha terminalåtkomst till upp­

gifter som avses i 5 och 6 §§, 7 5? 1- 6, 9, 15 och 17 samt de uppgifter
därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får vidare ha terminalåtkomst

till uppgifter som avses i 7 S 7, 8 , 10-14 och 18 och som hänför sig til l
länet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och

6 §§ samt 7 § 1 -15. 17 och 18.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det cen trala skattere­

gistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 §§ samt 7 § 1, 3 och 4. Kronofog­
demyndighet i det län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får

vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 §7,8, 12 och
13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär hos
kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sambe­
skattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåt-

komsten avse också den som är delägare i fåmansföretag där någon som

avses i tredje meningen ä r delägare.

11 § Uppgifter i register enligt denna lag får lämnas ut til l annan myndi g­

het på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag

eller förordning eller regeringen har medgivit det. Regeringen får uppdra åt
datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om uppgifter som

340

' Senaste lydelse 1982:453.

¬

background image

inte omfattas av sekretess. Talan mot beslut av datainspektionen förs hos

SFS 1983:143

regeringen genom b esvär.

J

Första stycket gäller inte i fråga om utlämnande för beskattning.

j

Med utlämnande till annan myndighet jämställs utlämnande mellan olika

1^1

verksamhetsgrenar inom samma myndighet, när de är att betrakta som

självständiga i förhålla nde till v arandra.

12 § Utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag får från register
enligt denna lag uppgift som avses i 5 § första stycket 1, 2 och 7 och 6 §
första stycket 1 och 2 samt uppgift om slag av näringsverksamhet och om

beslut om likvidation eller konkurs lämnas ut till enskild om det inte av

särskild anled ning kan antas att den registrerade eller någon honom när­
stående lider men om uppgiften röjs.

;

13 § Uppgifter i regis ter enligt denna lag som hänf ör sig till viss beskatt­

ningsperiod och som inte skall tas upp i skattelängd får bevaras under
högst sju år efter utgången av det kalenderår under vilket perioden gick ut.

Uppgift om rev ision får bevaras under högst tio år efter utgången av det

år under vilket revisionen avslutades.

Regeringen får föreskriva om förlängd bevaringstid för uppgifter som

avses i första eller andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 april 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Jan Francke
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.