SFS 1985:155

850155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:155

om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utkom från trycket

den 11 april 1985

Utfärdad den 28 mars 1985 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,7, 10 och 12 § § skatteregister­

lagen (1980: 343)^ skall ha nedan angivna lydelse.

1

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket
och ett regionalt skatte register för varje län.

Registren skall användas vid beskatt ning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis­

ka och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon­

trollverksamhet,

3. inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions­

grundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272)

och lagen (1968:430) om mervä rdeskatt samt avgift enligt lagen (198 2:423)
om a llmän löneavgift och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter
från arbetsgivare.

Registren skall dessutom användas för avräkning enligt lagen (1985:146)

om avräkning vid återbetalnin g av skatter och avgifter.

Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kro­

nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och för riksskatteverkets
tillsyn enligt lagen (1974:174) om identite tsbeteckning för juridiska perso­
ner m. fl.

7 §" För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5

och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om äg arförhållandena i fåmansföreta g som avses i

25 § 8) taxeringslagen (1956:623).

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller mer­

värdeskattebesök el ler annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom. tredje

stycket taxeringslagen eller 26 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. För

varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag. myn­

dighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för
skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyl­
dighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som

behövs för att bestämma skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och lagen

om mervärdeskatt eller avgift enligt lagen (1982:423 ) om allmän löneavgif t
och lagen (19 84: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt

uppgifter om redovisning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter

eller avgifter.

' Prop. 1984/85: 108, SkU 40, rskr 179.

Lagen omtryckt 1983: 143.

' Senaste lydelse 1984: 860.

" Senaste lydelse 1984: 1058.

273

¬

background image

\

SFS 1985:155

274

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till sådan t beslut som enligt

lag eller förordning skall antecknas i skatt elängd.

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med

betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga

förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall lämnas i självdeklaration i sammanställning arna

för statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmögenhetsredovisningen

om skattepliktig förmögenhet.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, samt

uppgift om utmätn ing enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen .

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogde­

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord,

likvidation eller konkurs samt uppgift om betalni ngsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.

11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsän­

delse samt namn, adress och telefonnummer för ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift enligt 37 § 1 mom. 1-3, 3 b-3 f, 4 och 8

samt 42 § 1 mom. och 3 mom. första stycket taxeringslagen samt från
sådan särskild uppgift som avses i 3 § lagen (1959:551) om beräkning av

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:38 1) om allmän försäkring.

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde, be­

skattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs
eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare,
sådan uppgift om fastigheten som behövs för bedömning huruvida inkomst

av fastigheten skall beräknas med tillämpning av 24 § 2 mom. kommu nal­

skattelagen (1928:370) och uppgift om intäkt som har beräknats med
tillämpning av nämnda lagr um, övriga uppgifter som behövs för beräkning
av statlig fastighetsskatt samt uppgift som behövs för värdering av bostad

på fastighet.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat taxerings- eller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffan­

de enligt 31 § 2 mom. tredje stycket taxeringslagen eller 26 a § lagen om

mervärdeskatt.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings­

idkare.

16. Uppgift om bruttointäkt av tjänst och dennas fördelning på olika

kategorier av tjänst samt summan av avdrag från intåkten och dennas

fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats å ena sidan

och övriga ko stnader å andra sidan.

17. Uppgift om omsättning i näringsver ksamhet.
18. Uppgift angående varulager, resultat av bruttovinstberäkning, an­

nan beräkning av relationstal eller liknande, nettoint äkt eller underskott av

förvärvskälla med angivande av den del därav som belöper på delägare,
skönsmässig beräkning, belopp som under beskattningsåret har stått till
förfogande för levnadskostnader, varuuttag, totala bilkostnader samt pri­

vat andel därav, bilförmån, bostadsförmån eller annan sådan förmån,

avsättning till fond, invester ingsreserv eller liknande, insättning på skog s­

konto eller liknande, nedskrivning av fordringar samt av- och nedskrivning

¬

background image

med högsta möjliga belopp, dock endast uppgift om att här angivet förhål-

SFS 1985:155

lande föreligger och om belopp, procenttal eller årtal.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättnings­

land.

10

Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas

endast för de ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning i övrigt som
anges i andra-femte styckena.

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får ha terminalåtkomst till upp­

gifter som avses i 5 och 6 §§, 7 § 1 -6, 9, 13, 15 och 17 samt de uppgifter
därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får vidare ha terminalåtkomst

till uppgifter som avses i 7 § 7, 8, 10 -12, 14, 18, 2 0 och 21 och som hänför

sig till länet eller gäller skattskyldig som taxeras i länet .

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avs es i 5 och

6 §§ samt 7 § 1 -15, 17, 18, 20 och 21.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till de t centrala skattere­

gistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 §§ samt 7 § 1, 3 och 4. Kronofog­
demyndighet i det län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får

vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 § 7, 8, 12 och

13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär hos
kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sambe­
skattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåt­
komsten avse också den som är delägare i fåmansf öretag där någon som

avses i tredje meningen är deläga re.

12

Från register enligt d enna lag får utan hinder av vad som är före­

skrivet i annan lag till enskild lämnas ut nedan angivna uppgifter, om det

inte av särskild anledning kan antas att den registrerade eller någon honom
närstående lider men om uppgiften röj s.

De uppgifter som får lämnas ut är

1. uppgift som avses i 5 § första sty cket 1, 2 eller 7,
2. uppgift som avses i 6 § första sty cket 1 eller 2,
3. uppgift om slag av näringsverksamhet eller om beslut om likvidation

eller konkurs samt

4. uppgift om registrering av skyldighet att inbetala innehållen prelimi­

när A-skatt eller arbetsgivaravgift.

'

Senaste lydelse 1984: 1057.

^Senaste lydelse 1983: 143.

275

¬

background image

\

SFS 1985:155

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 7, 10 och 12 §§, två veckor efter den

dag, då lagen enligt uppgift på den har kommit ut frå n trycket i Svensk

författningssamling, och såvitt avser 1 § den 1 september 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.