SFS 1991:1920

911920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1920

om ändring i skatteregisteriagen (1980:343);

utkom Mn trycket

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3, 5� 7 och 10 §§ skatteregis­

terlagen (1980:343)^ skall ha följande lydelse.

1

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket

och ett regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för
1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis­

ka och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon­

trollverksamhet,

3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande av pen­

sionsgrundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272),

lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på

' Prop. 1991/92:43, SkU7, rskr. 100.

^ Lagen omtryckt 1983:143.

' Senaste lydelse 1985:155.

3509

¬

background image

SFS 1991:1920

vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

samt lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för avräkning enligt lagen

(1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kro­

nofogdemyndighetemas exekutiva verksamhet och for riksskatteverkets
tillsyn enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning for juridiska perso­

ner m.fl.

3 §"⬢ Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

1. skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och sjömansskatt,

2. mervärdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift for vilken riksskatte-

verket är beskattningsmyndighet och vägtrafikskatt,

3. arbetsgivaravgift, särskild löneskatt på vissa för värvsinkomster och

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift,

5. ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning av

skatt eller avgift enligt 1 �4.

Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och avgift enligt 1 §

nämnda lag, även annan avgift och ränta som utgår enligt bestämmelserna

i lagen.

5

För fysisk person som är folkbokf�rd i riket skall i det centrala

skatteregistret anges

1. personnummer, namn, adress, civilstånd, datum f�r civilståndsänd­

ring och folkbokföringsförhållanden,

2. registrering enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, särskilt regist­

rerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma,

4. registrering i sjömansregistret, tillhörighet till icke territoriell försam­

ling, tillhörighet till svenska kyrkan,

5. nationalitet, personnummer f�r hos personen folkbokförda barn un­

der 18 år, antal hemmavarande barn som inte har uppnått 16 eller 18 års

ålder, personnummer f�r make och, om samtaxering sker med annan

person, personnummer för denne,

6. slag av pensionsförmån som personen är berättigad till enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring, i den mån det behövs f�r att debitera

socialförsäkringsavgift,

7. slag av preliminär skatt som personen skall betala.
För person som inte har uppnått 18 års ålder skall också anges person­

nummer för den hos vilken personen är folkbokförd.

För person som inte har uppnått 15 års ålder skall införas endast uppgift

om personnummer, namn och adress samt personnummer f�r den hos

vilken personen är folkbolcförd, om inte ytterligare uppgift som avses i

första stycket behövs f�r beskattning.

För person som ej är folkbokförd här i riket skall uppgifter enligt första,

andra eller tredje stycket införas i den mån det behövs f�r beskattning här i

riket.

3510

" Senaste lydelse 1984:860.

' Senaste lydelse 1991:525. �ndrinBcn innebär att första stycket 3 upphävs.

-.K.:.,v K

¬

background image

6 §® För juridisk person och for enkelt bola g, partrederi och utländs kt

SFS 1991:1920

fötetags filial i Sverige skall i det centrala skatteregistret anges

1. organisationsnummer med tidpunkt för registreri ng och avreg istre-

ring i registret, namn, firma, adress, hemortskommun, säte och juridisk

form,

1. registrering enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, särskilt regi­

strerings- och redovisningsnummer.

För dödsbo skall även den avlidnes personnummer och dagen f�r döds­

fallet anges.

7 §⬢' För fysisk och juridisk person fär, utöver de uppgifter som anges i 5

och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansf�retag, företag som

enligt 3 § 12 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomst­
skatt skall behandlas som fåmansf�retag, fåmansägt handelsbolag och

dotterföretag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990:325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller

mervärdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § tax­

eringslagen (1990:324) eller 26 a § lage n (1968:430) om mervärdeskatt.

För vaije sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag,
myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för

skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldig­

het har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som

behövs för att bestämma skatt eller avgift enligt uppbördslagen

(1953:272), lage n om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på

vissa förvärvsi nkomster, lage n (1991:586) om särskild inkomstskatt f�r
utomlands bosatta, lagen (1990; 912) om nedsättning av socialavgifter och

lagen (1951:76 3) om beräkning av statlig inkomstskatt på ackumulerad
inkomst samt uppgifter om redovi sning, inbetalning och återbetalning av
sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om ma skinellt framställt förslag till beslut om beskattning.

5. Uppgi ft om beslut om anstånd med avgivande av deldaration och

med betaln ing av skatt, dock ej skä len f�r besluten , samt uppgift om att

laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs f�r beskattningen.
7. Uppgifter som skall- lämnas i allmän självdeklara tion enligt 2 kap.

13 § första stycket punkterna 2-4 och andra stycket lagen om självdekla­
ration och kontroll uppgifter samt uppgifter som skall lämnas i förenk lad

självdeklaration.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, uppgift

om utmätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen samt uppg ift om anled­

ning till att överskjutande skatt inte helt betalas ut med återbetalningskort.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofo gde­

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslu t om ackord,

likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.

^ �ndringen innebär att första stycket 3 upphävs.

' Senaste lydelse 1990:1139.

3511

¬

background image

SFS 1991:1920

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.

⬢'

11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsändel­

se samt namn, adress och telefonnummer för ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdeklara­

tion och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan

särskild uppgift som avses i 3 § lagen (1959:551) om beräkning av pen­
sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde, be­

skattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs
eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare
och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig fastighetsskatt
samt uppgift som behövs för värdering av bostad på fastighet.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat taxerings- eller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffan­
de enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen eller 26 a § lagen om mervärdeskatt.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings­

idkare.

16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldi­

ge uppburit inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sjömans­
skatt.

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.
18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräk­

ning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som
under beskattningsåret stått till förfogande för levnadskostnader.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift.
21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättnings­

land.

22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap.

16 § sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt
respektive i Sverige, koncemomsättning och koncembalansomslutning för
koncemmoderföretag.

10 §® Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas

endast för de ändamål som anges i 1 § och i de n utsträckning i övrigt som
anges i andra-femte styckena.

Skattemyndigheten i länet får ha terminalåtkomst till uppgifter som

avses i 5 och 6 §§, 7 § 1 -6, 8, 9, 13, 15, 17 och 22 samt de uppgifter
därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

Skattemyndigheten får vidare ha terminalåtkomst till uppgifter som

avses i 7 § 7,10�12,14,16, 18,20 och 21 och som hänför sig till länet eller

gäller skattskyldig som taxeras i länet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och

6§§ samt 7 § 1-18,20-22.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala skattere­

gistret i fråga om u ppgifter enligt 5 och 6 §§ samt 7 § 1, 3 och 4. Kronofog-

3512

' Senaste lydelse 1990:1139.

¬

background image

demyndighet i det län där ett mål är registr erat för exekutiva åtgärder får

SFS 1991:1920

vidare ha sådan teiminalåtkomst i fråga om uppgifter enl igt 7 § 7, 8, 12

och 13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär

hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sam­
beskattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåt­
komsten avse också den som är delägare i fåman sföretag där någon som

avses i tredje meningen är delägare.

Denna lag träder i kraft den 1 j anuari 1992 och tillämpas första gången

vid 1992 års taxering. Vid 1992 och 1993 års taxeringar gäller förutom vad

som föreskrivs i 7 § 7 att skatteregistret får innehålla uppgifter som skall

lämnas enligt punkt 2 i övergån gsbestämmelserna till lagen (1990:1 136)

om ändring i lagen (1990:325) självdeklaration och kontrolluppgifter.

�ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om allmän löneavgift som avser
tid före utgången av år 1991.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.