SFS 1991:1920

911920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:LDZQFV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:LDZQFV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;line-height:22px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;line-height:23px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:19px;line-height:21px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:LDZQFV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:19px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:19px;line-height:21px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:19px;line-height:22px;font-family:UUXULS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:620px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:620px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1920 </b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i skatteregisteriagen (1980:343); </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:621px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom Mn trycket </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 19 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 3, 5 7 och 10 �� skatteregis�</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">terlagen (1980:343)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft13">F�r de �ndam�l som anges i denna paragraf skall med hj�lp av </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">automatisk databehandling f�ras ett centralt skatteregister f�r hela riket </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">och ett regionalt skatteregister f�r varje l�n. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15">Registren skall anv�ndas vid beskattning f�r <br/>1. samordnad registerf�ring av identifieringsuppgifter betr�ffande fysis�</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">ka och juridiska personer, </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">2. planering, samordning och uppf�ljning av revisions- och annan kon�</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">trollverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt best�mmande av pen�</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">sionsgrundande inkomst, </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">4. best�mmande och uppb�rd av skatt enligt uppb�rdslagen (1953:272), </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, lagen (1984:668) om uppb�rd av </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">socialavgifter fr�n arbetsgivare, lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1991/92:43, SkU7, rskr. 100. </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1983:143. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1985:155. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:743px;white-space:nowrap" class="ft12">3509 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1991:1920 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft23">vissa f�rv�rvsinkomster, lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r <br/>utomlands bosatta, lagen (1990:912) om neds�ttning av socialavgifter </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">samt lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt p� ackumulerad inkomst. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">Registren skall dessutom anv�ndas f�r avr�kning enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">(1985:146) om avr�kning vid �terbetalning av skatter och avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">Det centrala skatteregistret skall ocks� anv�ndas f�r utredningar i kro�</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">nofogdemyndighetemas exekutiva verksamhet och for riksskatteverkets <br/>tillsyn enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning for juridiska perso�</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">ner m.fl. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">3 �&#34;" Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">1. skatt enligt uppb�rdslagen (1953:272) och sj�mansskatt, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">2. merv�rdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift for vilken riksskatte-</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">verket �r beskattningsmyndighet och v�gtrafikskatt, </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">3. arbetsgivaravgift, s�rskild l�neskatt p� vissa f�r v�rvsinkomster och </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta, </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">4. skatte- och avgiftstill�gg samt f�rseningsavgift, </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">5. r�nta och avgift som utg�r i samband med uppb�rd eller indrivning av </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">skatt eller avgift enligt 1 4. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Med skatt enligt uppb�rdslagen avses, f�rutom skatt och avgift enligt 1 � </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">n�mnda lag, �ven annan avgift och r�nta som utg�r enligt best�mmelserna </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">i lagen. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">5 </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r fysisk person som �r folkbokf�rd i riket skall i det centrala </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">skatteregistret anges </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">1. personnummer, namn, adress, civilst�nd, datum f�r civilst�nds�nd�</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">ring och folkbokf�ringsf�rh�llanden, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">2. registrering enligt lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, s�rskilt regist�</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">rerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma, </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">4. registrering i sj�mansregistret, tillh�righet till icke territoriell f�rsam�</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">ling, tillh�righet till svenska kyrkan, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">5. nationalitet, personnummer f�r hos personen folkbokf�rda barn un�</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">der 18 �r, antal hemmavarande barn som inte har uppn�tt 16 eller 18 �rs </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">�lder, personnummer f�r make och, om samtaxering sker med annan </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">person, personnummer f�r denne, </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">6. slag av pensionsf�rm�n som personen �r ber�ttigad till enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">(1962:381) om allm�n f�rs�kring, i den m�n det beh�vs f�r att debitera </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">socialf�rs�kringsavgift, </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft24">7. slag av prelimin�r skatt som personen skall betala. <br/>F�r person som inte har uppn�tt 18 �rs �lder skall ocks� anges person�</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">nummer f�r den hos vilken personen �r folkbokf�rd. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r person som inte har uppn�tt 15 �rs �lder skall inf�ras endast uppgift </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft21">om personnummer, namn och adress samt personnummer f�r den hos </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">vilken personen �r folkbolcf�rd, om inte ytterligare uppgift som avses i </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rsta stycket beh�vs f�r beskattning. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r person som ej �r folkbokf�rd h�r i riket skall uppgifter enligt f�rsta, </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">andra eller tredje stycket inf�ras i den m�n det beh�vs f�r beskattning h�r i </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">riket. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">3510 </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">&#34; Senaste lydelse 1984:860. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">' Senaste lydelse 1991:525. �ndrinBcn inneb�r att f�rsta stycket 3 upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1208px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft21">-.K.:.,v K </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">6 �� F�r juridisk person och for enkelt bola g, partrederi och utl�nds kt </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1991:1920 </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">f�tetags filial i Sverige skall i det centrala skatteregistret anges </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">1. organisationsnummer med tidpunkt f�r registreri ng och avreg istre-</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft30">ring i registret, namn, firma, adress, hemortskommun, s�te och juridisk </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">form, </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">1. registrering enligt lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, s�rskilt regi�</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">strerings- och redovisningsnummer. </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r d�dsbo skall �ven den avlidnes personnummer och dagen f�r d�ds�</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">fallet anges. </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">7 �"' F�r fysisk och juridisk person f�r, ut�ver de uppgifter som anges i 5 </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">och 6 ��, det centrala skatteregistret inneh�lla f�ljande uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">1. S�dana uppgifter om �garf�rh�llandena i f�mansf�retag, f�retag som </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft32">enligt 3 � 12 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomst�<br/>skatt skall behandlas som f�mansf�retag, f�mans�gt handelsbolag och </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft33">dotterf�retag som avses i 2 kap. 16 � lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration <br/>och kontrolluppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Uppgifter ang�ende avslutad revision, verkst�llt taxerings- eller </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">merv�rdeskattebes�k eller annat sammantr�ffande enligt 3 kap. 7 � tax�</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">eringslagen (1990:324) eller 26 a � lage n (1968:430) om merv�rdeskatt. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft34">F�r vaije s�dan �tg�rd f�r anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, <br/>myndighets beslut om beloppsm�ssiga �ndringar av skatt eller underlag f�r </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">skatt med anledning av �tg�rden samt uppgift huruvida bokf�ringsskyldig�</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">het har fullgjorts. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">beh�vs f�r att best�mma skatt eller avgift enligt uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft32">(1953:272), lage n om merv�rdeskatt, lagen (1984:668) om uppb�rd av <br/>socialavgifter fr�n arbetsgivare, lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft32">vissa f�rv�rvsi nkomster, lage n (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r <br/>utomlands bosatta, lagen (1990; 912) om neds�ttning av socialavgifter och </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft34">lagen (1951:76 3) om ber�kning av statlig inkomstskatt p� ackumulerad <br/>inkomst samt uppgifter om redovi sning, inbetalning och �terbetalning av <br/>s�dana skatter eller avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">4. Uppgift om ma skinellt framst�llt f�rslag till beslut om beskattning. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">5. Uppgi ft om beslut om anst�nd med avgivande av deldaration och </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">med betaln ing av skatt, dock ej sk� len f�r besluten , samt uppgift om att </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">laga f�rfall f�religger f�r underl�tenhet att fullg�ra deklarationsskyldighet. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft34">6. Administrativa och tekniska uppgifter som beh�vs f�r beskattningen. <br/>7. Uppgifter som skall- l�mnas i allm�n sj�lvdeklara tion enligt 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft32">13 � f�rsta stycket punkterna 2-4 och andra stycket lagen om sj�lvdekla�<br/>ration och kontroll uppgifter samt uppgifter som skall l�mnas i f�renk lad </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">sj�lvdeklaration. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej sk�len f�r beslutet, uppgift </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">om utm�tning enligt 68 � 6 mom. uppb�rdslagen samt uppg ift om anled�</p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">ning till att �verskjutande skatt inte helt betalas ut med �terbetalningskort. </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofo gde�</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslu t om ackord, </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinst�llelse. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft30">^ �ndringen inneb�r att f�rsta stycket 3 upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">' Senaste lydelse 1990:1139. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:744px;white-space:nowrap" class="ft30">3511 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1991:1920 </b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">10. Uppgift om antal anst�llda och de anst�lldas personnummer. </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft41">"' </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">11. Uppgift om telefonnummer, s�rskild adress f�r skattsedelsf�rs�ndel�</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">se samt namn, adress och telefonnummer f�r ombud. </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">12. Uppgift fr�n kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om sj�lvdeklara�</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft41">tion och kontrolluppgifter skall l�mnas utan f�rel�ggande samt fr�n s�dan </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft43">s�rskild uppgift som avses i 3 � lagen (1959:551) om ber�kning av pen�<br/>sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">13. Uppgift om beteckning, k�peskilling, taxeringsv�rde, delv�rde, be�</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft43">skattningsnatur, typ av f�ng och tidpunkt f�r f�nget f�r fastighet som �gs <br/>eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera �gare <br/>och �vriga uppgifter som beh�vs f�r ber�kning av statlig fastighetsskatt <br/>samt uppgift som beh�vs f�r v�rdering av bostad p� fastighet. </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">14. Uppgift om tid och art f�r planerad eller p�g�ende revision samt </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft43">beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid f�r <br/>planerat taxerings- eller merv�rdeskattebes�k eller annat sammantr�ffan�<br/>de enligt 3 kap. 7 � taxeringslagen eller 26 a � lagen om merv�rdeskatt. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen �r n�rings�</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">idkare. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar f�r vilka den skattskyldi�</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft43">ge uppburit inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sj�mans�<br/>skatt. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft43">17. Uppgift om oms�ttning i n�ringsverksamhet. <br/>18. Uppgifter ang�ende resultat av bruttovinstber�kning, annan ber�k�</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft43">ning av relationstal eller liknande, sk�nsm�ssig ber�kning och belopp som <br/>under beskattnings�ret st�tt till f�rfogande f�r levnadskostnader. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">19. Uppgift fr�n centrala bilregistret om innehav av fordon samt om </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">fordonets registreringsnummer, m�rke, typ och �rsmodell. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft43">20. Uppgift f�r ber�kning av skattereduktion f�r fackf�reningsavgift. <br/>21. Uppgift om bos�ttningsland och tidpunkt f�r byte av bos�ttnings�</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">land. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">22. Uppgifter om antal �rsanst�llda i en koncern i fall som avses i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft43">16 � sista stycket lagen om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter, totalt <br/>respektive i Sverige, koncemoms�ttning och koncembalansomslutning f�r <br/>koncemmoderf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft41">10 �� Terminal�tkomst till uppgifter i register enligt denna lag f�r finnas </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft44">endast f�r de �ndam�l som anges i 1 � och i de n utstr�ckning i �vrigt som <br/>anges i andra-femte styckena. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">Skattemyndigheten i l�net f�r ha terminal�tkomst till uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft43">avses i 5 och 6 ��, 7 � 1 -6, 8, 9, 13, 15, 17 och 22 samt de uppgifter <br/>d�rut�ver som beh�vs f�r utf�rdande av skattsedel och dubblettskattsedel. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">Skattemyndigheten f�r vidare ha terminal�tkomst till uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">avses i 7 � 7,1012,14,16, 18,20 och 21 och som h�nf�r sig till l�net eller </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller skattskyldig som taxeras i l�net. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">Riksskatteverket f�r ha terminal�tkomst till uppgifter som avses i 5 och </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">6�� samt 7 � 1-18,20-22. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">Kronofogdemyndighet f�r ha terminal�tkomst till det centrala skattere�</p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">gistret i fr�ga om u ppgifter enligt 5 och 6 �� samt 7 � 1, 3 och 4. Kronofog-</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft41">3512 </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">' Senaste lydelse 1990:1139. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft50">demyndighet i det l�n d�r ett m�l �r registr erat f�r exekutiva �tg�rder f�r </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1991:1920 </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft50">vidare ha s�dan teiminal�tkomst i fr�ga om uppgifter enl igt 7 � 7, 8, 12 </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft50">och 13. Terminal�tkomsten f�r avse den som �r registrerad som g�lden�r </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft52">hos kronofogdemyndighet eller make till g�lden�ren eller annan som sam�<br/>beskattas med g�lden�ren. I fr�ga om uppgifter enligt 7 � 1 f�r terminal�t�<br/>komsten avse ocks� den som �r del�gare i f�man sf�retag d�r n�gon som </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft50">avses i tredje meningen �r del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 j anuari 1992 och till�mpas f�rsta g�ngen </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft50">vid 1992 �rs taxering. Vid 1992 och 1993 �rs taxeringar g�ller f�rutom vad </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft50">som f�reskrivs i 7 � 7 att skatteregistret f�r inneh�lla uppgifter som skall </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft50">l�mnas enligt punkt 2 i �verg�n gsbest�mmelserna till lagen (1990:1 136) </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft50">om �ndring i lagen (1990:325) sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft53">�ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om allm�n l�neavgift som avser <br/>tid f�re utg�ngen av �r 1991. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft50">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft50">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft50">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1920

om �ndring i skatteregisteriagen (1980:343);

utkom Mn trycket

den 30 december 1991

utf�rdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 3, 5 7 och 10 �� skatteregis�

terlagen (1980:343)^ skall ha f�ljande lydelse.

1

F�r de �ndam�l som anges i denna paragraf skall med hj�lp av

automatisk databehandling f�ras ett centralt skatteregister f�r hela riket

och ett regionalt skatteregister f�r varje l�n.

Registren skall anv�ndas vid beskattning f�r
1. samordnad registerf�ring av identifieringsuppgifter betr�ffande fysis�

ka och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppf�ljning av revisions- och annan kon�

trollverksamhet,

3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt best�mmande av pen�

sionsgrundande inkomst,

4. best�mmande och uppb�rd av skatt enligt uppb�rdslagen (1953:272),

lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, lagen (1984:668) om uppb�rd av

socialavgifter fr�n arbetsgivare, lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p�

' Prop. 1991/92:43, SkU7, rskr. 100.

^ Lagen omtryckt 1983:143.

' Senaste lydelse 1985:155.

3509

background image

SFS 1991:1920

vissa f�rv�rvsinkomster, lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r
utomlands bosatta, lagen (1990:912) om neds�ttning av socialavgifter

samt lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt p� ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom anv�ndas f�r avr�kning enligt lagen

(1985:146) om avr�kning vid �terbetalning av skatter och avgifter.

Det centrala skatteregistret skall ocks� anv�ndas f�r utredningar i kro�

nofogdemyndighetemas exekutiva verksamhet och for riksskatteverkets
tillsyn enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning for juridiska perso�

ner m.fl.

3 �"" Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

1. skatt enligt uppb�rdslagen (1953:272) och sj�mansskatt,

2. merv�rdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift for vilken riksskatte-

verket �r beskattningsmyndighet och v�gtrafikskatt,

3. arbetsgivaravgift, s�rskild l�neskatt p� vissa f�r v�rvsinkomster och

s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta,

4. skatte- och avgiftstill�gg samt f�rseningsavgift,

5. r�nta och avgift som utg�r i samband med uppb�rd eller indrivning av

skatt eller avgift enligt 1 4.

Med skatt enligt uppb�rdslagen avses, f�rutom skatt och avgift enligt 1 �

n�mnda lag, �ven annan avgift och r�nta som utg�r enligt best�mmelserna

i lagen.

5

F�r fysisk person som �r folkbokf�rd i riket skall i det centrala

skatteregistret anges

1. personnummer, namn, adress, civilst�nd, datum f�r civilst�nds�nd�

ring och folkbokf�ringsf�rh�llanden,

2. registrering enligt lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, s�rskilt regist�

rerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma,

4. registrering i sj�mansregistret, tillh�righet till icke territoriell f�rsam�

ling, tillh�righet till svenska kyrkan,

5. nationalitet, personnummer f�r hos personen folkbokf�rda barn un�

der 18 �r, antal hemmavarande barn som inte har uppn�tt 16 eller 18 �rs

�lder, personnummer f�r make och, om samtaxering sker med annan

person, personnummer f�r denne,

6. slag av pensionsf�rm�n som personen �r ber�ttigad till enligt lagen

(1962:381) om allm�n f�rs�kring, i den m�n det beh�vs f�r att debitera

socialf�rs�kringsavgift,

7. slag av prelimin�r skatt som personen skall betala.
F�r person som inte har uppn�tt 18 �rs �lder skall ocks� anges person�

nummer f�r den hos vilken personen �r folkbokf�rd.

F�r person som inte har uppn�tt 15 �rs �lder skall inf�ras endast uppgift

om personnummer, namn och adress samt personnummer f�r den hos

vilken personen �r folkbolcf�rd, om inte ytterligare uppgift som avses i

f�rsta stycket beh�vs f�r beskattning.

F�r person som ej �r folkbokf�rd h�r i riket skall uppgifter enligt f�rsta,

andra eller tredje stycket inf�ras i den m�n det beh�vs f�r beskattning h�r i

riket.

3510

" Senaste lydelse 1984:860.

' Senaste lydelse 1991:525. �ndrinBcn inneb�r att f�rsta stycket 3 upph�vs.

-.K.:.,v K

background image

6 �� F�r juridisk person och for enkelt bola g, partrederi och utl�nds kt

SFS 1991:1920

f�tetags filial i Sverige skall i det centrala skatteregistret anges

1. organisationsnummer med tidpunkt f�r registreri ng och avreg istre-

ring i registret, namn, firma, adress, hemortskommun, s�te och juridisk

form,

1. registrering enligt lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, s�rskilt regi�

strerings- och redovisningsnummer.

F�r d�dsbo skall �ven den avlidnes personnummer och dagen f�r d�ds�

fallet anges.

7 �"' F�r fysisk och juridisk person f�r, ut�ver de uppgifter som anges i 5

och 6 ��, det centrala skatteregistret inneh�lla f�ljande uppgifter.

1. S�dana uppgifter om �garf�rh�llandena i f�mansf�retag, f�retag som

enligt 3 � 12 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomst�
skatt skall behandlas som f�mansf�retag, f�mans�gt handelsbolag och

dotterf�retag som avses i 2 kap. 16 � lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration
och kontrolluppgifter.

2. Uppgifter ang�ende avslutad revision, verkst�llt taxerings- eller

merv�rdeskattebes�k eller annat sammantr�ffande enligt 3 kap. 7 � tax�

eringslagen (1990:324) eller 26 a � lage n (1968:430) om merv�rdeskatt.

F�r vaije s�dan �tg�rd f�r anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag,
myndighets beslut om beloppsm�ssiga �ndringar av skatt eller underlag f�r

skatt med anledning av �tg�rden samt uppgift huruvida bokf�ringsskyldig�

het har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som

beh�vs f�r att best�mma skatt eller avgift enligt uppb�rdslagen

(1953:272), lage n om merv�rdeskatt, lagen (1984:668) om uppb�rd av
socialavgifter fr�n arbetsgivare, lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p�

vissa f�rv�rvsi nkomster, lage n (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r
utomlands bosatta, lagen (1990; 912) om neds�ttning av socialavgifter och

lagen (1951:76 3) om ber�kning av statlig inkomstskatt p� ackumulerad
inkomst samt uppgifter om redovi sning, inbetalning och �terbetalning av
s�dana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om ma skinellt framst�llt f�rslag till beslut om beskattning.

5. Uppgi ft om beslut om anst�nd med avgivande av deldaration och

med betaln ing av skatt, dock ej sk� len f�r besluten , samt uppgift om att

laga f�rfall f�religger f�r underl�tenhet att fullg�ra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som beh�vs f�r beskattningen.
7. Uppgifter som skall- l�mnas i allm�n sj�lvdeklara tion enligt 2 kap.

13 � f�rsta stycket punkterna 2-4 och andra stycket lagen om sj�lvdekla�
ration och kontroll uppgifter samt uppgifter som skall l�mnas i f�renk lad

sj�lvdeklaration.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej sk�len f�r beslutet, uppgift

om utm�tning enligt 68 � 6 mom. uppb�rdslagen samt uppg ift om anled�

ning till att �verskjutande skatt inte helt betalas ut med �terbetalningskort.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofo gde�

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslu t om ackord,

likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinst�llelse.

^ �ndringen inneb�r att f�rsta stycket 3 upph�vs.

' Senaste lydelse 1990:1139.

3511

background image

SFS 1991:1920

10. Uppgift om antal anst�llda och de anst�lldas personnummer.

"'

11. Uppgift om telefonnummer, s�rskild adress f�r skattsedelsf�rs�ndel�

se samt namn, adress och telefonnummer f�r ombud.

12. Uppgift fr�n kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om sj�lvdeklara�

tion och kontrolluppgifter skall l�mnas utan f�rel�ggande samt fr�n s�dan

s�rskild uppgift som avses i 3 � lagen (1959:551) om ber�kning av pen�
sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring.

13. Uppgift om beteckning, k�peskilling, taxeringsv�rde, delv�rde, be�

skattningsnatur, typ av f�ng och tidpunkt f�r f�nget f�r fastighet som �gs
eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera �gare
och �vriga uppgifter som beh�vs f�r ber�kning av statlig fastighetsskatt
samt uppgift som beh�vs f�r v�rdering av bostad p� fastighet.

14. Uppgift om tid och art f�r planerad eller p�g�ende revision samt

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid f�r
planerat taxerings- eller merv�rdeskattebes�k eller annat sammantr�ffan�
de enligt 3 kap. 7 � taxeringslagen eller 26 a � lagen om merv�rdeskatt.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen �r n�rings�

idkare.

16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar f�r vilka den skattskyldi�

ge uppburit inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sj�mans�
skatt.

17. Uppgift om oms�ttning i n�ringsverksamhet.
18. Uppgifter ang�ende resultat av bruttovinstber�kning, annan ber�k�

ning av relationstal eller liknande, sk�nsm�ssig ber�kning och belopp som
under beskattnings�ret st�tt till f�rfogande f�r levnadskostnader.

19. Uppgift fr�n centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, m�rke, typ och �rsmodell.

20. Uppgift f�r ber�kning av skattereduktion f�r fackf�reningsavgift.
21. Uppgift om bos�ttningsland och tidpunkt f�r byte av bos�ttnings�

land.

22. Uppgifter om antal �rsanst�llda i en koncern i fall som avses i 2 kap.

16 � sista stycket lagen om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter, totalt
respektive i Sverige, koncemoms�ttning och koncembalansomslutning f�r
koncemmoderf�retag.

10 �� Terminal�tkomst till uppgifter i register enligt denna lag f�r finnas

endast f�r de �ndam�l som anges i 1 � och i de n utstr�ckning i �vrigt som
anges i andra-femte styckena.

Skattemyndigheten i l�net f�r ha terminal�tkomst till uppgifter som

avses i 5 och 6 ��, 7 � 1 -6, 8, 9, 13, 15, 17 och 22 samt de uppgifter
d�rut�ver som beh�vs f�r utf�rdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

Skattemyndigheten f�r vidare ha terminal�tkomst till uppgifter som

avses i 7 � 7,1012,14,16, 18,20 och 21 och som h�nf�r sig till l�net eller

g�ller skattskyldig som taxeras i l�net.

Riksskatteverket f�r ha terminal�tkomst till uppgifter som avses i 5 och

6�� samt 7 � 1-18,20-22.

Kronofogdemyndighet f�r ha terminal�tkomst till det centrala skattere�

gistret i fr�ga om u ppgifter enligt 5 och 6 �� samt 7 � 1, 3 och 4. Kronofog-

3512

' Senaste lydelse 1990:1139.

background image

demyndighet i det l�n d�r ett m�l �r registr erat f�r exekutiva �tg�rder f�r

SFS 1991:1920

vidare ha s�dan teiminal�tkomst i fr�ga om uppgifter enl igt 7 � 7, 8, 12

och 13. Terminal�tkomsten f�r avse den som �r registrerad som g�lden�r

hos kronofogdemyndighet eller make till g�lden�ren eller annan som sam�
beskattas med g�lden�ren. I fr�ga om uppgifter enligt 7 � 1 f�r terminal�t�
komsten avse ocks� den som �r del�gare i f�man sf�retag d�r n�gon som

avses i tredje meningen �r del�gare.

Denna lag tr�der i kraft den 1 j anuari 1992 och till�mpas f�rsta g�ngen

vid 1992 �rs taxering. Vid 1992 och 1993 �rs taxeringar g�ller f�rutom vad

som f�reskrivs i 7 � 7 att skatteregistret f�r inneh�lla uppgifter som skall

l�mnas enligt punkt 2 i �verg�n gsbest�mmelserna till lagen (1990:1 136)

om �ndring i lagen (1990:325) sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter.

�ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om allm�n l�neavgift som avser
tid f�re utg�ngen av �r 1991.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.