SFS 2016:684 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

160684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § och 2 kap. 8 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk-
samhet

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

3

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån,

bidrag och andra stöd,

4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myn-

digheters register.

2 kap.

8 §

4

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i

3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10
och 11 får endast avse den som

1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuld-

sanering eller F-skuldsanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde-

myndigheten.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 10 och

11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2011:531.

4 Senaste lydelse 2012:775.

SFS 2016:684

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:684

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller föremål för
Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskatte-
kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiproduk-
ter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i

4 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till
tredje styckena får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.