SFS 2016:777 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

160777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 ska ha följande

lydelse.

1 kap.

5 §

3

Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs i

författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. utsökning, indrivning och skuldsanering,
3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån,

bidrag och andra stöd,

4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myn-

digheters register.

Uppgifter får även behandlas för att tillhandahålla information i den ut-

sträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förord-
ning.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2011:531.

SFS 2016:777

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.