SFS 2016:913 Lag om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

160913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 13 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i stället för lydelsen enligt
lagen (2016:684) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs i

författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån,

bidrag och andra stöd,

4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myn-

digheters register.

Uppgifter får även behandlas för att tillhandahålla information i den ut-

sträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förord-
ning.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2016/17:JuU4, rskr. 2016/17:13.

SFS 2016:913

Utkom från trycket
den 25 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.