SFS 2017:183 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 4 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

3 ska ha följande

lydelse.

1 kap.

4 §

4

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter,

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), och

d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rappor-

ter på skatteområdet och 33 a kap. skatteförfarandelagen.

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande,

8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlän-

ningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för
arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

1 Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881.

3 Senaste lydelsen av lagens rubrik 2003:670.

4 Senaste lydelse 2015:901.

SFS 2017:183

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:183

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas för

tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekäm-
pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.