SFS 2017:454 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 2 kap. 7 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksam-
het

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter,

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), och

d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rappor-

ter på skatteområdet och 33 a kap. skatteförfarandelagen.

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande,

8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlän-

ningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för
arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas för

tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets verksamhet
enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

1 Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2017:183.

SFS 2017:454

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:454

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2 kap.

7 §

4

Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen får

i verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekäm-
pande verksamhet endast omfatta de uppgifter som avses i 3 § 1–5, 7, 10 och
11.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:329.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.