SFS 2017:1214 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2017:1214 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
171214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

5 §

2

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,

om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften av-
ser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om

handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor
och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings- eller

redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av näringsverksamhet,
7. beslut om likvidation eller konkurs,
8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad

förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)
om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad av-

sändare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller
lagen om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2011:1406.

SFS 2017:1214

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1214

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.