SFS 2018:228 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2018:228 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS2018-228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2

dels att 3 kap. 1, 2, 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 3 och 4 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 2�5 och 7 §§, 2 kap. 14 §, 3 kap. 2 a § och rubrikerna

närmast före 1 kap. 2 § och 3 kap. 2 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 §, och närmast före 3 kap.

3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 §3 Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-

ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

4 §4 Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Skatteverket för

1.

fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,

betalning och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

2 Senaste lydelse av

lagens rubrik 2003:670

3 kap. 1 § 2012:845

3 kap. 3 § 2012:845

3 kap. 4 § 2003:670.

3 Senaste lydelse 2012:845.

4 Senaste lydelse 2017:454.

SFS

2018:228

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:228

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa

borgenärsuppgifter,

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), och

d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-

rapporter på skatteområdet och 33 a kap. skatteförfarandelagen.

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande

internationellt åtagande,

8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av

utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan
ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige,

9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 §5 Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad

verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

a) fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande,

betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

b) utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
c) att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om

förmån, bidrag och andra stöd,

d) pensionsberäkning,
e) tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

f) aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra

myndigheters register,

2. att tillhandahålla information som behövs i Skatteverkets brotts-

bekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet,

3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag

eller förordning, och

4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett

sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

5 Senaste lydelse 2016:913.

background image

3

SFS

2018:218

2 kap.
14 §
6 Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en

allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

3 kap.
Rätten till information m.m.
7
2 a §
8 Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete enligt
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i
fråga om beskattning ska artiklarna 13 och 15�19 i EU:s
dataskyddsförordning inte tillämpas, om sådana begränsningar är
nödvändiga med hänsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse
hos Europeiska unionen eller en stat som ingår i unionen.

Rätten att göra invändningar
3 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. �ldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har

skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2003:670.

7 Senaste lydelse 2012:845.

8 Senaste lydelse 2012:845.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.